Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Ungas fysiska aktivitet på fritiden

Fysisk aktivitet och användning av alkohol, narkotika och tobak, samt spel om pengar I denna rapport undersöks om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och användning av alkohol, narkotika, tobak samt spelande om pengar, bland elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet, Resultaten baseras på CAN:s nationella skolundersökning, som i 2023 års undersökning för första gången hade frågor om elevernas fysiska aktivitet på fritiden. I analysen har det gjorts jämförelser mellan de elever som är mer fysiskt aktiva (sju timmar eller mer i veckan) och de elever som är mindre fysiskt aktiva (färre än sju timmar i veckan).
Författare: Johan Svensson, Tony Nilsson
Alkohol Hälsa Nikotinprodukter Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Spel om pengar bland vuxna

– Omfattningen av problem bland spelare och närstående I denna rapport har spel om pengar undersökts. Analysen är gjord utifrån ett nationellt urval av svenskar i åldern 17–84 år via undersökningen Vanor och konsekvenser.
Författare: Johan Svensson
Hälsa Könsskillnader Läkemedel  Skador Spel om pengar Vuxna 
Läs publikationen

Mobbning och mönster bland unga

Involvering i mobbning och kopplingen till alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar I denna rapport lyfts dels hur vanligt det är att ha mobbat andra eller att själv ha blivit mobbad, samt om det finns någon koppling till erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Till grund ligger svaren från niondeklassare i CAN:s nationella skolundersökning 2021 och de som svarat delas in i: har mobbat, har mobbat och blivit mobbad, har blivit mobbad och har varken mobbat eller blivit mobbad.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Hälsa Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Riskspelande och samband

– Olika typer av spel om pengar och erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak hos unga Den här rapporten handlar om i vilken utsträckning det förekommer riskabelt spelande om pengar i åk 9 och gymnasiets år 2. Rapporten tar även upp samband mellan riskabelt spelande och olika spelformer samt samband med användning av alkohol, narkotika och tobak.
Författare: Johan Svensson, Martina Zetterqvist
Alkohol Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Nya perspektiv

Erfarenhet av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar på gymnasiets introduktionsprogram Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.
Författare: Isabella Gripe, Siri Thor
Alkohol Könsskillnader Narkotika Socioekonomi Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Påverkad av pandemin?

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel När covid-19 pandemin bröt ut behövde människor i hela världen snabbt ändra sina sätt att leva på. Hålla avstånd, minimera kontakter, ha undervisning på distans och arbeta hemifrån. En rad olika fritidsaktiviteter och offentliga tillställningar ställdes in. I denna rapport tittar vi närmare på om och hur svenska gymnasieelever har påverkats av pandemin. Har det skett någon förändring i upplevda psykosomatiska besvär? Finns det ett samband mellan att ha påverkats av pandemin och ens erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar?
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Hälsa Könsskillnader Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen
Omslag till Fokusrapport 12

Bilden av spel

– en innehållsanalys av speloperatörers verksamhet på sociala medier 2017-2020 Spel om pengar är vanligt i Sverige och tar mer och mer plats på nätet. Denna rapport tittar närmare på hur speloperatörer verkar i sociala medier. Hur mycket – och vad – publicerar de? Och hur tas det emot av följarna? Över 8 000 inlägg från 28 speloperatörer har granskats. Inläggen gjordes både före och efter den nya spellagstiftningen i Sverige 2019.
Författare: Johan Svensson, Mikaela Lindeman, Robin Nilsson
Spel om pengar
Läs publikationen

Hur mår de som använder narkotika?

– Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika Det är sedan tidigare väl känt att narkotikaanvändning innebär en ökad risk för ohälsa. Det syns bland annat bland dem som söker vård. Men, det finns också en stor grupp användare som inte har kontakt med vården. Om deras hälsa vet man därför inte så mycket. I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Mats Ramstedt
Beroende  Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Skillnader i hälsa?

Självskattad hälsa hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika, jämfört med befolkningen i övrigt Det behövs mer kunskap om hälsan hos personer med någon närstående som använder narkotika. Skiljer den sig från befolkningen i övrigt? Det har tidigare framkommit att anhöriga till personer med beroendeproblematik har ett sämre mående. Men, problem kan också uppstå hos närstående utan att det finns en beroendediagnos. I den här rapporten undersöks sambandet mellan självskattad ohälsa och att ha personer i sitt liv som använder narkotika och/eller narkotikaklassade läkemedel utan förskrivning från läkare. Resultaten baserar sig på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Erica Sundin
Alkohol Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Jämlika vanor?

– Skolans socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9 Segregationen mellan olika grupper i skolan har ökat. Eleverna har blivit mer och mer uppdelade, och skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska sammansättning har ökat. Det här har bland annat visat sig ha betydelse för elevernas skolresultat. Men vad har det för betydelse för bruk av alkohol, narkotika och tobak? I den här rapporten undersöker vi om det även finns skillnader i alkohol-, tobaks-, och narkotikavanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning.
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Narkotika Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen

Ung i en tid med minskat drickande

– Metod och de första resultaten från Futura01 Det har varit en stadig minskning av ungdomars drickande i snart två decennier. Färre dricker alkohol och de som gör det dricker mindre och mindre. Vad det beror på finns det fortfarande inga entydiga svar på. I studien Futura01 följer man en stor grupp ungdomar som är födda 2001. Studien startade när de gick i årskurs 9. En sak som skiljer Futura01 från tidigare liknande studier är att när studien startade så drack en majoritet av niondeklassarna inte alkohol. I denna rapport presenteras de första resultaten från studien.
Författare: Jonas Raninen
Alkohol Konsumtion  Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Upp till var och en?

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Det påstås ofta att unga idag är mer liberala i sin syn på narkotika, men det finns få studier som har undersökt om, och hur, ungas attityder till narkotika har förändrats. I denna rapport har man tittat på vad det om det har skett några förändringar i niondeklassarnas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019, samt hur sambandet mellan attityd och användning ser ut.
Författare: Isabella Gripe
Konsumtion  Narkotika Unga
Läs publikationen