CAN:s drogforskningspris

I anslutning till CAN:s 100-års jubileum år 2001 instiftade CAN ett årligt pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. I första hand avses forskning om alkohol eller narkotika, men även annan forskning som priskommittén bedömer ligga inom drogområdet kan komma ifråga.
Sedan 2020 delas priset ut vartannat år.

Kriterier

 • Priset tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.
 • Priset kan tilldelas såväl en samhällsvetenskaplig som beteendevetenskaplig och medicinsk forskare, men även forskare inom andra vetenskapliga discipliner.
 • Priset bör cirkulera mellan forskare från olika vetenskapliga discipliner.
 • Priset kan delas, om särskilda skäl föreligger, men bör ej delas av fler än tre.
 • Priset får ej tilldelas en ledamot i priskommittén.
 • Priset, 50 000 kr, utdelas årligen. Justering av prissumman beslutas av CAN:s styrelse.

Priskommittén

 • Priset delas ut av en priskommitté på fem personer som utses av CAN:s styrelse. Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) ombeds att nominera två ledamöter.
 • Ledamöterna i priskommittén väljs på tre år. En ledamot kan återväljas en gång. För att kunna väljas för ytterligare period därefter måste vederbörande ha varit utanför priskommittén under minst en mandatperiod (tre år).
 • Priskommittén ska lämna en skriftlig motivering till sitt val. Motiveringen blir offentlig i samband med att priset delas ut.
 • Priskommitténs beslut kan inte överklagas.

Nominera till CAN:s drogforskningspris

 • Nomineringsperioden är från den 15 juni till den 15 september jämna år.

 • Förslaget insänt av


 • Nominerad person

 • För att den nominerade skall bedömas så rättvist som möjligt av priskommittén är det önskvärt att nomineringen är relativt utförlig, gärna med omnämnande av några viktiga publikationer.

Pristagare

Alla pristagare

2022 Johan Franck
2020 Rosaria Galanti
2019 Bo Söderpalm
2018 Jukka Törrönen
2017 Markus Heilig
2016 Sven Andréasson
2015 Ingrid Nylander
2014 Anders Romelsjö
2013 Claudia Fahlke
2012 Peter Allebeck
2011 Fred Nyberg
2010 Mats Ramstedt
2009 Lars Oreland
2008 Agneta Öjehagen
2007 Jörgen Engel och Lars Terenius
2006 Mats Berglund
2005 Robin Room
2004 Thor Norström
2003 Lena Dahlgren
2002 Lars M Gunne
2001 Michael Boman

Frågor besvaras av