KULA - Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet

CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att;

  • kartlägga ANDTS-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) utifrån olika indikatorer
  • genomföra en enkätundersökning med frågor till lokala och kommunala nyckelpersoner
  • presentera preventionsindex som är ett mått på kommuners alkohol-, narkotika, tobak- och dopningsförebyggande arbete

Med dessa kartläggningar som utgångspunkt genomför CAN sedan kommundialoger med kunskapsbaserat underlag som leder en djupare diskussion om kommunens behov och prioriteringar i det framtida arbetet.

Varför KULA?

Som Länssamordnare får du bland annat en grundad kartläggning av den regionala ANDTS-situationen i ditt län. Vidare lyfts det preventiva arbetet upp på agendan vilket i sin tur skapar goda möjligheter att engagera och motivera dina kommuner och andra samverkansparter till nätverksbyggande och ett samordnat och välriktat förebyggande arbete.

Som kommunal preventionssamordnare får du ett bra underlag för prioriteringar i ditt fortsatta förebyggande arbete. KULA ger även stöd i arbetet med att motivera till såväl politiska beslut som samverkan, både mellan kommunala verksamheter och med externa aktörer, exempelvis polis och civilsamhället.

”KULA har gett Blekinge den helhetsbild som vi upplevde saknades för att kunna göra rätt prioriteringar i vårt ANDTS-arbete. Materialet presenterades på ett enkelt sätt och kommundialogen med CAN blev ett bra sätt för kommunerna att inkludera viktiga aktörer vid återkopplingen där viktiga samtal om prioriteringar lyftes på högre nivå. Underlaget kommer utgöra en viktig grund i den kommande revideringen av vår regionala ANDTS-strategi.”

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg och Projektledare
Karlshamns Kommun

Vad ingår i KULA?

Kartläggning av ANDTS-indikatorer

CAN genomför en kartläggning av ANDTS-situationen i den vuxna befolkningen och belyser en stor mängd av indikatorer som omfattar till exempel tillgänglighet, konsumtion och skador. Vi använder primärt registerdata från Folkhälsomyndigheten, Brottförebyggande rådet och Socialstyrelsen. Lokala siffror sätts i relation till motsvarande data för länet och riket.

Enkätundersökning

Parallellt med statistikinsamlingen genomförs även en digital enkätundersökning i den lokala kontexten. Ett antal, av kommunen identifierade, nyckelpersoner (t ex politiker, chefer, strateger, tjänstemän, praktiker, polis och civilsamhälle) besvarar ett antal frågor. Syftet är att få en bild av hur det förebyggande arbetet och den lokala samverkan upplevs och prioriteras i olika delar av de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Enkätens frågeställningar omfattar bland annat:

Kunskapsnivå, förbättringsområden och begränsningar, politiskt stöd och styrning, policys och handlingsplaner, samverkan och samordning samt budget, prioriteringar och insatser.

Preventionsindex

CAN tar även fram ett unikt mått på kommunens omfattning av det lokala ANDTS-förebyggande arbetet i form av ett preventionsindex. Indexet består av fem delar som innefattar policy, personal och budget, samverkan, tillstånd och tillsyn, förebyggande aktiviteter och insatser.

Kommundialog

KULA-insatsen avslutas med resultatredovisning och diskussion i formen av en kommundialog Kommundialogen inleds med en presentation av genomförd kartläggning som sedan följs av en workshop som syftar till att identifiera inriktning och prioriteringar för det fortsatta lokala förebyggande arbetet. Till kommundialogen bjuds samtliga identifierade nyckelpersoner in och stort fokus ligger på samverkan. Resultaten från kartläggningarna blir länets och kommunernas egendom och bör med fördel användas som stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunen känner själv bäst sin organisation och sina möjligheter att förändra.

Anpassningar efter lokala förutsättningar och behov

Såväl urvalet av indikatorer som enkätfrågor anpassas i möjligaste mån efter beställarens behov. Det kan exempelvis finnas behov av att bredda underlaget till att även inkludera indikatorer och frågor kopplade till det trygghets- och brottsförebyggande arbetet i syfte att få stöd med den lokala lägesbilden.

KULA är ett arbete som löpande utvecklas och genomförs av CAN i form av en uppdragsundersökning. Kostnaden för genomförandet av KULA offereras efter beräknad tidsåtgång och baseras utifrån en fast timkostnad samt omfattningen av det specifika uppdraget.

Kontaktpersoner