KULA - Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDTS-arbetet

CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDTS-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Varför KULA?

Som Länssamordnare får du en grundad kartläggning av den regionala ANDTS-situationen i ditt län. Det skapar i sin tur goda möjligheter att engagera och motivera dina kommuner och andra samverkansparter till nätverksbyggande och ett samordnat och välriktat förebyggande arbete.

Som Kommunal preventionssamordnare får du ett bra underlag för prioriteringar i ditt fortsatta preventiva ANDTS-arbete. KULA ger även stöd i arbetet med att motivera till såväl politiska beslut som samverkan, både mellan kommunala verksamheter och med externa aktörer , exempelvis polis och civilsamhället.

”KULA har gett Blekinge den helhetsbild som vi upplevde saknades för att kunna göra rätt prioriteringar i vårt ANDTS-arbete. Materialet presenterades på ett enkelt sätt och kommundialogen med CAN blev ett bra sätt för kommunerna att inkludera viktiga aktörer vid återkopplingen där viktiga samtal om prioriteringar lyftes på högre nivå. Underlaget kommer utgöra en viktig grund i den kommande revideringen av vår regionala ANDTS-strategi.”

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg och Projektledare
Karlshamns Kommun

Vad ingår i KULA?

Kartläggning & kommundialog

CAN genomför en kartläggning av ANDTS-situationen i den vuxna befolkningen vad gäller tillgänglighet, konsumtion och skador. Vi använder primärt registerdata från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Hur olika företeelser kan redovisas beror på kommunstorlek. Där det är möjligt redovisas uppgifterna på kön. Uppgifterna sätts i relation till motsvarande siffror för länet och riket.

Efter kartläggningen genomförs kommundialog nummer 1. Syftet med kommundialogerna är att resultaten från kartläggningarna ska bli länets och kommunernas egendom. Kommundialogen ska ses som ett led i ett utvecklingsarbete och planeras tillsammans med kommunen. Med fördel kan den läggas upp som en workshop, där kommunen även bjuder in viktiga samarbetspartners som exempelvis regionen, civilsamhället och polisen.

Utgångspunkten är att kommunen har beställt kartläggningarna för att man vill ha bättre kunskap om ANDTS. Kommunen känner själv bäst sin organisation och sina möjligheter att förändra.

Preventionsindex

Utöver kartläggningen av ANDTS-situationen, använder vi oss även av Preventionsindex. Det är ett mått på kommunens omfattning av det lokala ANDTS-förebyggande arbetet. Indexets fem delar innefattar policy, personal och budget, samverkan, tillstånd och tillsyn, förebyggande aktiviteter och insatser.

Läs publikationen: Preventionsindex ANDTS 2021

Kartläggning av organisation och innehåll

Syftet med kartläggningen är att kommunen ska få en objektiv beskrivning av sin organisation samt innehållet i sitt ANDTS-arbete.

Uppgifter hämtas in digitalt i kommunen med hjälp av en enkät som går ut till nyckelpersoner verksamma inom kommunen (t ex politiker, chefer, strateger, tjänstemän, praktiker, polis och civilsamhälle). Enkätens frågeställningar omfattar bland annat:

  • Kunskapsnivå
  • Förbättringsområden och begränsningar
  • Politiskt stöd och styrning
  • Policys och handlingsplaner
  • Samverkan och samordning
  • Budget, prioriteringar och insatser

Enkätsvaren, analyserna och resultaten av organisation och innehåll i kommunens ANDTS-arbete presenteras i kommundialog nummer 2 och är ett underlag för fortsatt diskussion och prioriteringar i den kommunala verksamheten.

Kontaktpersoner