CAN får ofta förfrågan om att svara på remisser

Remissvaren kan exempelvis gälla nya lagförslag där CAN har specialkunskap om det remissen handlar om, remissinstanserna förväntas kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser.

2023

Remissyttrande över: Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll
2023-07-11
Diarienummer: 2023/02073 
Departement/myndighet: Livsmedelsverket

Remissyttrande över: Folkhälsomyndighetens underlag för fastställande av avgifter för tobaksfria nikotinprodukter och förslag på förordningsändringar
2023-06-15
Diarienummer: S2022/04375
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Remissyttrande över: PM Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror
2023-06-02
Diarienummer: S2023/01284 (delvis)
Departement/myndighet: Socialdepartementet

SOU 2023:5 Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja
2023-03-13
Diarienummer: S2023/00440
Departement/myndighet: Socialdepartementet

 

Frågor besvaras av