CAN får ofta förfrågan om att svara på remisser

Remissvaren kan exempelvis gälla nya lagförslag där CAN har specialkunskap om det remissen handlar om, remissinstanserna förväntas kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser.

Frågor besvaras av