Systembolagets Alkoholforskningsråd

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Tio miljoner kronor lyses ut varje år. Av dessa är två miljoner vikta för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och två miljoner är vikta för juniora forskare.

 

Läs mer om utlysning av medel

 

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Jag ska söka medel för ett nytt projekt

Vem kan söka pengar från Systembolagets Alkoholforskningsråd?

För att kunna söka pengar måste huvudsökande vara disputerad forskare knuten till ett svenskt lärosäte.

Vad innebär det att vara huvudsökande?

Det är huvudsökande som ansvarar för att projektet följer projektplanen och att rapporteringstider hålls både gällande resultat och ekonomi.

Vad innebär det att vara junior forskare?

Junior forskare är du fram till tre år efter disputationsdatumet. Om du, som exempel, disputerade den 30 juni 2022 så kan du, som junior forskare ansöka medel fram till och med 30 juni år 2025

Hur mycket kan jag söka?

Minst 200 000 kr och max 800 000 kr per år som ansökan avser.

Vad är ett flerårigt projekt?

Ett flerårigt projekt löper över mer än ett år och du ansöker för två år i taget. Ett beviljat projekt behöver inte komma in med ny ansökan inför år två, däremot en grundlig återrapportering.

Betalas medel för båda åren ut samtidigt i ett flerårigt projekt?

Nej. När projektet beviljats rekvireras medel för det första året. Rådet granskar den återrapportering som gjorts efter första året och om den godkänns betalas projektmedel ut.

Kan jag söka mer än en gång för samma forskningsprojekt?

Ja. Efter att ett projekt slutrapporterats kan en ny ansökan göras för samma forskningsprojekt, baserad på de resultat som kommit fram i ett tidigare beviljat projekt.

Hur länge gäller fokusområdena?

Ett fokusområde gäller fem år eller till dess att tillräckligt många projekt pågår/har beviljats medel.

Vad gäller om etikansökan inte är godkänd innan ansökan skickas in?

Vid ansökan ska diarienummer för etikansökan finnas med i de fall en etikansökan krävs. Godkänd ansökan ska sedan ha inkommit senast den 18 november för att behandlas av Rådet vid beslutsmötet.

När får jag besked om min ansökan beviljats?

Ansökan beviljas i början/mitten på december efter fördelningsmötet via mejl och på webben.

Hur och när får jag pengarna?

Om ansökan beviljas får du under januari ett kontrakt och rekvisition att signera via Visma Sign Detta gör du med bank-id. Efter rekvisitionen är signerad tar det 2-4 veckor innan beloppet finns på angivet konto.

Hur används den populärvetenskapliga texten i ansökan?

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska vara skriven på svenska och i oredigerat skick kunna användas, tryckas och spridas av Systembolaget.

Jag ska återrapportera år 1 i ett flerårigt projekt

Vad är viktigt att tänka på vid återrapportering?

I ansökningssystemet finns formulär för återrapportering. Rapporten ska följa projektplanen så att det blir enkelt för Rådet att se att projektet fortlöper enligt planen. Förutom resultat ska även spridning av resultat tas upp i återrapporteringen.

När ska återrapporteringen senast vara registrerad i systemet för att jag ska kunna beviljas fortsatt finansiering?

Återrapporteringen för år 1 ska vara registrerad i systemet senast den 15 februari år 2. Godkänd rapportering av rådet meddelas senast 15 april. Rekvirering av medel för år 2 ska ske senast den 30 juni. Vid utebliven rapportering går det ej att söka nya eller rekvirera medel. Påminnelser skickas ut i god tid till huvudsökande. 

Går det att få uppskov med återrapportering?

Nej det går inte att få uppskov. Vid sjukskrivning med läkarintyg skall detta anges i årsrapporten för att kunna rekvirera innestående medel. All nödvändig rapportering ska vara genomförd för att en ny ansökan ska behandlas av rådet. 

Jag ska slutrapportera mitt projekt

Vad är viktigt att tänka på vid slutrapportering?

I ansökningssystemet finns formulär för slutrapportering av resultaten. Ekonomisk redovisning ska skickas in via e-post. Slutrapporten ska följa projektplanen så att det blir enkelt för exempelvis revisorn att se att medlen har använts på det sätt som angavs i ansökan. Endast slutrapporter som är registrerade i systemet godkänns, det går alltså inte att skicka in via post, e-post etc.

När ska slutrapporten vara inne?

Slutrapporten ska vara inne den 15 september samma år som dispositionstiden upphör (dispositionstid upphör den 30 juni). Den ekonomiska slutredovisningen ska skickas till  systembolagetsalkoholforskningsrad@can.se och resultatrapporten ska registreras i ansökningssystemet.

Går det att få uppskov med slutrapportering?

Nej. All nödvändig rapportering ska vara genomförd för att en ny ansökan ska behandlas av Rådet. 

Kan jag söka medel för ett nytt projekt om jag ligger efter med en slutrapport?

Nej. All nödvändig rapportering ska vara genomförd för att en ny ansökan ska behandlas av Rådet.

Hur används slutrapporten?

Slutrapporten ska vara skriven på svenska med en populärvetenskaplig sammanfattning och ska i oredigerat skick kunna användas, tryckas och spridas av Systembolaget.

Jag vill rapportera tidigare, hur gör jag?

Systemet är alltid öppet, det är bara att rapportera.

Ladda ner dokument

Frågor besvaras av