Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut medel till olika forskningsprojekt. Detta sker genom att rådet gör en i förhållande till Systembolaget oberoende prövning av inkomna ansökningar om forskningsmedel. Prövningen sker utifrån projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. Enligt rådets stadgar ska rådet prioritera samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige.
Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 800 000 kronor per år.

Högst prioritet ska ges till:

  1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,
  2. klinisk/patientnära och,
  3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan

De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i den samlade bedömningen.

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Gå till ansökningssystemet

Nästa utlysning öppnar den 15 maj 2023 och stängs den 15 september 2023, klockan 23.59 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2024 rekvireras.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Frågor besvaras av