Vi ger bidrag till organisationer som anordnar föreläsningar om alkohol- och narkotikafrågor

CAN:s föreläsarbidrag

* Ansökan ska göras via ansökningsformuläret.

Vem kan söka?

Bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men kan i undantagsfall ges till andra ickekommersiella organisationer. Stödet kan användas för att bekosta arvoden och resor till föreläsare, moderator, medverkande i panelsamtal med mera. Arvode sätts av den sökande, eventuellt traktamente utgår ifrån Skatteverkets rekommendationer.

Avgränsningar

Bidrag kan inte sökas för den sökande organisationens fasta kostnader, till exempel för egen personal och lokalkostnader. CAN bidrar med högst 65 procent av de totala kostnaderna för ett arrangemang. Maxbelopp för arvode är 2 200 kronor per dag. Bidrag ges inte till föreläsningar utanför Sverige.

Beslut och utbetalning

För att ansökan ska kunna behandlas ska ansökningsformuläret fyllas i och skickas in senast 30 dagar innan föreläsningens genomförande. Beslut om bidrag beviljats och beloppets storlek meddelas inom 14 dagar. Bidraget betalas ut senast 30 dagar efter att sökande lämnat in redovisning via formulär på can.se. CAN eftersträvar en god geografisk spridning och en god täckning av verksamhet riktad till våra primära målgrupper. Beslut kan ej överklagas.

Ansökningshandlingar

Ansökningformulär

Formulär för redovisning

Skatteverkets schabloner för traktamente

Frågor besvaras av