Konsumtionen i befolkningen som helhet

Inom Monitormätningarna beräknas den totala konsumtionen av alkohol och tobak i befolkningen i dess helhet. I dessa beräkningar sammanställs uppgifter om den registrerade försäljningen i Sverige och uppgifter om anskaffning från oregistrerade källor som till exempel resandeinförsel av alkohol och tobak. De oregistrerade delarna beräknas genom en frågeundersökning om köp, införsel och annan anskaffning av både alkohol och tobak. Summan av de registrerade och oregistrerade delarna ger en bild av den totala nivån av alkohol- och tobakskonsumtionen och hur den ser ut uppdelat på de olika anskaffningskällorna. Detta ger också information om hur den totala konsumtionen förändras i befolkningen som helhet från ett år till ett annat.

Konsumtionen i grupper i befolkningen

Inom Monitormätningarna studeras även konsumtion och konsumtionsmönster i olika grupper av befolkningen och förändringar i konsumtionen i dessa grupper år från år. Det gäller till exempel kvinnor och män samt olika åldersgrupper. Detta görs med hjälp av frågor om användning av alkohol och tobak till de som deltar i samma frågeundersökning.

Frågeundersökningen

Den frågeundersökning som används omfattar 18 000 personer varje år. Den pågår kontinuerligt under året. Urvalet av respondenter till undersökningen är individbaserat, slumpmässigt och representativt för personer mellan 17–84 år som bor i Sverige. Undersökningen genomförs både med hjälp av en självadministrerad webbenkät och av telefonintervjuer.

Om mätningarna

IPSOS har i uppdrag att administrera datainsamlingen medan själva intervjuerna och enkätsvaren genomförs av Norstat i Linköping.

Resultaten redovisas i CAN-rapporter och forskningsartiklar, liksom i Folkhälsomyndighetens indikatorlabb. Monitormätningarna finansieras av Systembolaget och Socialdepartementet.

Flera av forskarna som arbetar med Monitormätningarna på CAN är anknutna till Karolinska Institutet.

Senast reviderad: 2024-03-15

Frågor besvaras av