CAN – en del av civilsamhället

Medlemsorganisationer

CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. De finns representerade i CAN:s styrelse och årsmöte.

För att beviljas inträde krävs att organisationen har en demokratisk struktur, är riksomfattande och bedriver regional och/eller lokal verksamhet. Medlemskap beviljas av CAN:s styrelse.

Dessa organisationer är medlemmar

Alkoholpolitiskt Forum

Medlemmar sedan 2007

Alkoholpolitiskt Forum är en förening för personer som vill främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik.

Gå till alkoholpolitisktforum.se

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)

Medlemmar sedan 1966

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund.
ABF är partipolitiskt obundet men deras värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.
Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet.

Gå till abf.se

Cancerfonden

Medlemmar sedan 2014

Cancerfonden arbetar med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Gå till cancerfonden.se

Drogfri uppväxt

Medlemmar sedan 2018

Drogfri Uppväxt är en ideell organisation för nyktra och drogfria vuxna som arbetar för att barn och unga ska få växa upp i en trygg miljö. En politiskt och religiöst obunden organisation som finns över hela landet. Drogfri Uppväxt bildades 2018 av Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund genom att dessa organisationer gick samman.

Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund medlemmar sedan 1902
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund medlemmar sedan 1910

Gå till drogfri.org

FAS-föreningen

Medlemmar sedan 2005

FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse. Vi erbjuder information, råd och stöd och driver FAS-portalen, en omfattande kunskapsbank om fosterskador av alkohol och droger. Ett av våra mål är att alla som arbetar med vård för barn och unga ska veta hur alkoholskador kan yttra sig och vad det kan innebär för dem som drabbas. Vi verkar även opinionsbildande med målet att färre barn ska drabbas av fosterskador av alkohol.

Gå till fasportalen.se

Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)

Medlemmar sedan 2018

Föreningen Sveriges socialchefer är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Medlemmarna är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Gå till socialchefer.se

Föräldraalliansen i Sverige

Medlemmar sedan 2009

Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar.
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Gå till foraldraalliansen.nu

Hela människan

Medlemmar sedan 1999

Hela Människan består av ett 60-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen grund.

Gå till helamanniskan.se

Hjärt-Lungfonden

Medlemmar sedan 2018

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Gå till hjart-lungfonden.se

IOGT-NTO

Medlemmar sedan 1970

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse. Deras verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet.

Gå till iogt.se

Junis

Medlemmar sedan 1975

Junis är barnens organisation där alla upp till 15 år får vara med. Junis arbetar med att skapa opinion och påverka beslutsfattare för att stärka barns rättigheter.

Gå till junis.se

KSAN

Medlemmar sedan 1994

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, är ett samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

Gå till ksan.se

Lions Clubs International

Medlemmar sedan 1986

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt.

Gå till lions.se

LP-verksamheten

Medlemmar sedan 2016

LP-verksamheten bedriver vård och social omsorg utan vinstsyfte riktad till människor i utsatta livsförhållanden. Verksamheten bedrivs utifrån en kristen värdegrund.

Gå till lp-verksamheten.se

LP-vännernas Kamratförening

Medlemmar sedan 2021

LP-vännernas Kamratförening är en ideell förening som bildades 2006 med syftet att utifrån en kristen värdegrund vara en kamratstödjande gemenskap för personer med i huvudsak beroendeproblematik och deras anhöriga.

GÅ TILL LPKAMRAT.SE 

Länkens Kamratförbund

Medlemmar sedan 2014

Länkens Kamratförbund är en nykterhets- och kamratstödjarorganisation inom länkrörelsen.

Gå till lankenskamratforbund.se

Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)

Medlemmar sedan 1927

MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som främst arbetar för trafiknykterhet.

Gå till mhf.se

MHF ungdom

Medlemmar sedan 1977

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar. De bedriver sedan 1970 verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdoms verksamhet vänder sig i första hand till ungdomar upp till 25 år.

Gå till mhf-ungdom.se

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)

Medlemmar sedan 1973

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Gå till nbv.se

Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)

Medlemmar sedan 1970

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en del av IOGT-NTO-rörelsen som bedriver scoutverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Gå till nsf.scout.se

RFHL Hela Livet

Medlemmar sedan 2022

RFHL är ett förbund som organiserar människor som har ett problematiskt eller skadligt bruk av läkemedel eller narkotika samt deras anhöriga. Vi arbetar för att uppmärksamma samsjuklighet psykisk ohälsa. Människor som lever i social utsatthet eller de som är intresserade av att arbeta med dessa frågor.

RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.

Gå till rfsl.se

Riksförbundet AMD anhöriga mot droger

Medlemmar sedan 2011

Anhöriga Mot Droger är en anhörigorganisation som ger vägledning till anhöriga när någon i deras närhet börjat missbruka droger.

Gå till anhorigamotdroger.se

Riksförbundet för fältarbetare (RIF)

Medlemmar sedan 2020

Riksförbundet för fältarbetare (RIF) är en intresseorganisation för alla som arbetar med socialt fältarbete i Sverige.

Gå till FALTARBETE.se

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)

Medlemmar sedan 1988

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga/närstående – föräldrar, syskon och kamrater.

Gå till fmn.se

Riksförbundet HjärtLung

Medlemmar sedan 2022

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att ge alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ett bra liv. De är också en viktig röst i samhället, arbetar för bästa möjliga vård och stöder patientvald forskning.

Gå till hjart-lung.se

Riksförbundet Kontraktsmetoden

Medlemmar sedan 2021

Riksförbundet Kontraktsmetoden f.d. SMART arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak, alkohol och andra droger. Vi arbetar också för att få ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut.

Gå till kontraktsmetoden.se

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA)

Medlemmar sedan 1965

RFMA, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, är en politiskt oberoende riksorganisation som sedan lång tid arbetat med opinionsbildning inom missbruksområdet och med institutionsbaserad vård och behandling.

Gå till rfma.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Medlemmar sedan 1971

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation. De arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik.

Gå till rns.se

Riksförbundet SIMON, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika

Medlemmar sedan 1992

Riksförbundet SIMON är en mångkulturell intresseorganisation, som är religiöst och politiskt obunden. Förbundet har sedan 1990 verkat för en restriktiv narkotikapolitik och ett drogfritt samhälle. Förbundet arbetar med kunskapsspridning, råd- och stödinsatser, opinionsbildning, samt genom lokalt engagemang i föreningar. Deras vision är för en ökad integration och ett samhälle fritt från narkotika.

Gå till simon.org.se

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Medlemmar sedan 2015

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige.

GÅ TILL SVERIGESSTADSMISSIONER.SE

Riksförbundet Visir

Medlemmar sedan 2020

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. De arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Deras vision är ett tobaksfritt samhälle.

Gå till visominteroker.se

Frisksportens Ungdomsförbund

Medlemmar sedan 2020

Frisksportens Ungdomsförbund är en nykterhetsorganisation och hälsoorganisation grundad år 2014.

Gå till frisksport.se

Riksidrottsförbundet (RF)

Medlemmar sedan 1973

RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF:s distrikt har motsvarande uppdrag som RF på regional och lokal nivå. De stödjer föreningar i hela landet.

Gå till rf.se

RIKSKRIS

Medlemmar sedan 2009

KRIS, Kriminellas revansch i samhället är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta frånkriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Gå till kris.a.se

Scouterna

Medlemmar sedan 2021

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Organisationen består av över 70 000 scouter i tusentalet scoutkårer, som bedriver verksamhet för barn och unga över hela landet.

GÅ TILL SCOUTERNA.SE

Skyddsvärnet

Medlemmar sedan 2023

Skyddsvärnet är en idéburen organisation. De förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. De tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Skyddsvärnets vision är: ”Vi förebygger social utslagning i samhället, är opinionsbildande och utvecklar socialt arbete”

Detta innebär att de arbetar med social omsorg (olika boende, behandling, preventivt arbete) för att minska utslagningen, och de har gjort flera innovationer under deras 113 år vilket utvecklar socialt arbete.

GÅ TILL SKYDDSVARNET.SE

Spelberoendes riksförbund

Medlemmar sedan 2021

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Detta ändamål vill förbundet främja genom att:

  • Sprida information om spelberoendes orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser
  • Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda
  • Skapa realistiska förutsättningar för styrelserepresentanter och resurspersoner i självhjälpsarbete
  • Förebygga spelandets sociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdomar genom att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare
  • Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida den

Gå till spelberoende.se

Svenska Frisksportförbundet (SFF)

Medlemmar sedan 1945

Svenska Frisksportförbundet är en nykterhetsorganisation och hälsoorganisation grundad år 1935.

Gå till frisksport.se

Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF)

Medlemmar sedan 2002

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, har som syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet.

GÅ TILL SNPF.ORG

Sveriges Blåbandsförbund

Medlemmar sedan 1902

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil.

Gå till blabandet.se

Sveriges Blåbandsungdom

Medlemmar sedan 1978

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som vill uppmuntra ungdomar att ta ställning för nykterhet.

Gå till sverigesblabandsungdom.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Medlemmar sedan 1986

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Gå till skr.se

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (S.L.A.N)

Medlemmar sedan 2020

S.L.A.N är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.

Gå till slan.se

Sverok

Medlemmar sedan 2017

Sverok är en ideell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. Spel och kärleken till spel är kärnan av deras verksamhet.

Gå till sverok.se

Sällskapen Länkarnas Riksförbund

Medlemmar sedan 2010

Sällskapen länkarna är en ideell frivilligorganisation, partipolitiskt och religiöst obunden som står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk.

Gå till rikslankarna.se

Ungdomens nykterhetsförbund (UNF)

Medlemmar sedan 1951

UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet.

Gå till unf.se

Unga Drogförebyggare

Medlemmar sedan 2014

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar.

Gå till ungadrogforebyggare.se

Unga Örnar

Medlemmar sedan 2015

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation och vi brinner för jämlikhet och barns rätt till fritid.

Gå till ungaornar.se

Verdandi

Medlemmar sedan 2016

Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor.

Även medlem mellan 1902-1982

Gå till verdandi.se

VITA Nykter

Medlemmar sedan 2014

VITA Nykter är en enfrågerörelse som arbetar med alkohol och drogfrågor.

Gå till vitanykter.se

Yrkesföreningar mot Tobak

Medlemmar sedan 2014

Yrkesföreningar mot Tobak har som mål att skapa en tobaksfri framtid där människor inte längre skadas och dör av tobaksbruk.

Gå till tobaccoorhealthsweden.org

Kontaktpersoner