Digital grundkurs i lokalt ANDTS-förebyggande arbete

Kursen vänder sig till personer såväl inom civilsamhället som kommunala verksamheter eller myndigheter och välkomnar alla som arbetar med, eller i anslutning till, förebyggande arbete och ANDTS*-frågor.

Vi fokuserar på hur man kan ta sig an ett lokalt förebyggande arbete. Med både teoretiska och enklare praktiska inslag lär vi oss t.ex. om lägesbilder, kartläggningar, insatser, samverkan, implementering och uppföljning.

Kursen ges både under hösten -24 och under våren -25. Det är möjligt att läsa de enskilda kurserna separat, men för kursintyg krävs samtliga tre delkurser. Om man önskar kan man läsa en till två delkurser på hösten och en till två på våren. Kurserna läses med fördel i ordning, men det är inget krav.

*Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och andra nikotinprodukter och Spel om pengar

Grundkurs i lokalt ANDTS-förebyggande arbete görs tillsammans med Tollare folkhögskola.

ANSÖK PÅ TOLLARE.ORG

Delkurs 1

24 september kl 08.30 – 14.00
26 september kl 08.30 – 14.00

Lägesbild

Aktuell lägesbild genom kartläggning, analys och resursbedömning

Läs mer

Delkurs 2

16 oktober kl 08.30 – 14.00
17 oktober kl 08.30 – 14.00

Insatser och samverkan

Definiera mål och insatser – förbereda och mobilisera samverkan

Läs mer

Delkurs 3

27 november kl 08.30 – 14.00
28 november kl 08.30 – 14.00

Implementering

Implementering, genomförande och vikten av uppföljning

Läs mer

Lägesbild

Delkurs 1 (8h)

– Aktuell lägesbild genom kartläggning, analys och resursbedömning

När vi vill arbeta förebyggande (preventivt) utgår man ofta från ett befintligt problem som man vill motverka och i bästa fall förhindra att det uppstår.
Ofta kan vi själva se, höra om och ibland även uppleva en lokal problembild. Men för att vara säkra på problemet faktiskt existerar och för att kunna motivera en förebyggande insats (t.ex. för att få ekonomiskt stöd eller personalresurser) räcker det inte med en magkänsla eller att hänvisa till enstaka händelser.
Vi behöver genomföra en kartläggning och en analys i syfte att få fram en lokal lägesbild som påvisar problemet och hur stort det är. Vi behöver få svar på frågor som: Hur många påverkas av problemet? Vilka är de? Vad kan vi göra för praktiska åtgärder för att förebygga/motverka problemet?

I denna delkurs lär vi oss bland annat om:
– Grundläggande begrepp inom preventionsvetenskapen
– Hur man genomför en kartläggning och analyserar sina resultat
– Hur man hittar och definierar sin målgrupp
– Hur vi på bästa och mest effektiva sätt skapar förutsättningar för ett bra förebyggande arbete
– Vilka resurser har vi idag och vilka saknar vi?

Delkurs 1 är ett av tre block om 8 timmar/delkurs som ingår i folkhögskoleutbildningen ”Grundkurs i lokalt förebyggande arbete”.
De tre delkurserna ges både under hösten -24 och under våren -25. Det är möjligt att läsa de enskilda kurserna separat, men för kursintyg krävs samtliga tre delkurser. Om man önskar kan man läsa 1-2 delkurser på hösten och 1-2 på våren. Kurserna läses med fördel i ordning, men det är inget krav.

Övriga delkurser är:
Delkurs 2, Insatser och samverkan – Definiera mål och insatser – förbereda och mobilisera samverkan
Delkurs 3, Implementering – Implementering, genomförande och vikten av uppföljning

ANSÖK PÅ TOLLARE.ORG

Insatser och samverkan

Delkurs 2 (8h)

Definiera mål och insatser – förbereda och mobilisera samverkan

Det är viktigt att man tydligt kan beskriva insatsens innehåll och struktur för att skapa en detaljerad och realistisk planering.
Det är även viktigt att ha en tydlig målsättning och specifika, mätbara och realistiska mål. Då ökar sannolikheten att uppnå önskad effekt av insatsen/insatserna.
När vi planerar insatser är det viktigt att se vad som sägs i forskningen och om det finns väl grundade metoder som är anpassade för vår målgrupp.
Nu är vi framme vid den kanske viktigaste delen. Den handlar om samverkan. Nästan oavsett vad man ska göra för insats så är nyckeln till framgång att samverka och samarbeta. Vilka är våra samverkansparter och hur skapar vi förutsättningar för samarbete och samverkan?

I denna delkurs lär vi oss bland annat om:
– Hur vi skapar tydliga och mätbara mål
– Var vi hittar forskning och metoderstöd
– Hur vi väljer insats och på vilka grunder
– Varför det är viktigt att redan nu planera för uppföljning
– Varför samverkan är så viktigt
– Hur vi hittar och bjuder in till samverkan

Delkurs 2 är ett av tre block om 8 timmar/delkurs som ingår i folkhögskoleutbildningen ”Grundkurs i lokalt förebyggande arbete”.
De tre delkurserna ges både under hösten -24 och under våren -25. Det är möjligt att läsa de enskilda kurserna separat, men för kursintyg krävs samtliga tre delkurser. Om man önskar kan man läsa 1-2 delkurser på hösten och 1-2 på våren. Kurserna läses med fördel i ordning, men det är inget krav.

Övriga delkurser är:
Delkurs 1, Lägesbild – Aktuell lägesbild genom kartläggning, analys och resursbedömning
Delkurs 3, Implementering – Implementering, genomförande och vikten av uppföljning

ANSÖK PÅ TOLLARE.ORG

Implementering

Delkurs 3 (8h)

– Implementering, genomförande och vikten av uppföljning

När det är dags att omsätta sin planerade insats i praktiken är det viktigt att hålla fast vid planen och samtidigt kunna hantera förändringar under arbetets gång. En väl genomarbetad arbets- eller projektplan gör det lättare att anpassa och revidera arbetet om behovet uppstår.
Att lyckas med genomförandet/implementeringen av vårt arbete är grundläggande. Vår insats och vår plan måste vara tydligt förankrad och alla samverkansparter väl medvetna om vem som ska göra vad och när.
Det är lika viktigt att vi sedan kan bedöma vårt genomförande och vårt resultat. Genom att lära oss hur vi löpande kan dokumentera vårt utvecklingsarbete kan vi göra en uppföljning och en sammanfattande analys av arbetsprocessen och resultatet.

I denna delkurs lär vi oss bland annat om:
– Vad vi behöver för ett lyckat genomförande av en förebyggande eller hälsofrämjande insats
– Hur vi skapar samsyn kring mål och insatser
– Hur vi i enkla steg får en lyckad implementation
– Hur vi steg för steg arbetar med uppföljning av vårt arbete

Delkurs 3 är ett av tre block om 8 timmar/delkurs som ingår i folkhögskoleutbildningen ”Grundkurs i lokalt förebyggande arbete”.
De tre delkurserna ges både under hösten -24 och under våren -25. Det är möjligt att läsa de enskilda kurserna separat, men för kursintyg krävs samtliga tre delkurser. Om man önskar kan man läsa 1-2 delkurser på hösten och 1-2 på våren. Kurserna läses med fördel i ordning, men det är inget krav.

Övriga delkurser är:
Delkurs 1, Lägesbild – Aktuell lägesbild genom kartläggning, analys och resursbedömning
Delkurs 2, Insatser och samverkan – Definiera mål och insatser – förbereda och mobilisera samverkan

ANSÖK PÅ TOLLARE.ORG

Frågor besvaras av