Policy för personuppgiftshantering

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att CAN hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Tillämpning och revidering

Denna policy är tillämplig för CAN:s styrelseledamöter, anställda, kunder, låntagare, prenumeranter samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Vi kan komma att göra ändringar i policyn för personuppgiftshantering. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Organisation och ansvar

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (802000-5461) ansvarar för de personuppgifter vi lagrar, Adress: Klara Norra Kyrkogata 34, 107 25 Stockholm.

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@can.se.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

För dig som är ledamot i styrelsen, medlemsorganisation och länsombud

För att administrera våra kontakter lagrar vi vissa personuppgifter i vårt medlemsregister.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
 • Din kommunikation med oss (till exempel e-post).

De behandlingar som utförs är:

 • Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om verksamhet och tjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera vår samverkan. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. När du blir styrelseledamot/kontaktperson för en medlemsorganisation/länsombud får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna sparas efter avslutat förordnande/medlemskap i enlighet med bokföringslagen. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid för att kunna se historik i våra system. Behandlingen av dina personuppgifter finns reglerade i samtyckesavtal.

När du anmäler dig till seminarium, konferens eller utbildning

När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning och betalning. Vi registrerar din bokning i vårt bokningssystem, och registrerar faktureringsuppgifterna i vårt bokföringssystem. Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få bokningsbekräftelser samt övrig information kring bokningen.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en kurs eller går på ett arrangemang som vi anordnar.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
 • Fakturerings- och betalningsinformation.
 • Önskemål om kost eller annan information som du själv anger.

Uppgifterna sparas i 24 månader. I fakturasystemet sparas de enligt bokföringslagen. Om du har angett önskemål om särskild kost eller annan extra information, sparas det inte på annat ställe än i själva bokningen.

När du anmäler dig får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du deltar i våra kurser och arrangemang

I den anmälan du fyller i för utbildningen/arrangemanget informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan och meddelar detta. Du behöver också säga till eventuell fotograf att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

När du prenumererar på Alkohol & Narkotika

När du prenumererar på tidskriften Alkohol & Narkotika samlar PressData, som är personuppgiftsbiträde, in personuppgifter.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
 • Fakturerings- och betalningsinformation.

 

När du beställer material

När du beställer material från vår webbshop eller på annat sätt måste vi kunna hantera din beställning och betalning.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
 • Fakturerings- och betalningsinformation

När du är låntagare i vårt bibliotek

De som har lånekonto på biblioteket har samtyckt till lagrande av personuppgifter. Uppgifterna raderas 2 år efter senaste aktivitet.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).Personnummer.

 

När du är prenumerant på våra nyhetsbrev
När du är prenumerant på våra nyhetsbrev använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka dig nyhetsbreven och ibland även inbjudningar till kurser och liknande.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Organisation
 • E-postadress

 

När vi publicerar namn och bild på webbplatser och i sociala medier

På våra webbplatser publicerar vi ibland namn och bild på personer som deltar i vår verksamhet och i olika arrangemang. Liknande information delas i våra kanaler i sociala medier. För samtliga personuppgifter som publiceras på CAN:s webbplatser och delas i sociala medier har lämnats samtycke, antingen via särskild blankett eller anställningsavtal.

När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete

Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt att våra målgrupper får vara med att påverka vårt utbud av tjänster och service.

Vi kan till exempel skicka ut en enkät för att samla in våra medlemmars åsikter och önskemål.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Befattning.
 • Organisationstyp.
 • Postadress.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra målgruppers berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och vår service.

Vi sparar dina uppgifter i 12 månader efter insamling och analys.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

När du skickar e-post till oss

När du skickar e-post till oss hanterar vi innehållet enligt vår e-postpolicy. Policyn säger att:

 • Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system och raderar sedan meddelandet.
 • Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter, tas det omedelbart bort och inget av det sparas.
 • Om du kontaktar oss spontant via e-post och du inte redan finns i vårt register, frågar vi dig om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik ovan.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

 • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
 • Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:

 • Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kontaktperson