CAN:s stora och återkommande undersökningar − en rik källa för forskning

Forskning på data som samlas in hos CAN bedrivs vid flera lärosäten, men även på CAN. Då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. I den forskargrupp som är knuten till CAN ingår ca 15 personer.

 

Alkohol- och drogepidemiologi

Forskargruppen som är knuten till CAN studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper.

En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem.

Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer.

Utöver epidemiologiska studier genomför forskargruppen även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Forskningsfrågor som studeras

  • Varför sjunker alkoholkonsumtionen bland ungdomar?
  • Påverkas kvinnor mer av andras drickande och drogbruk än män?
  • Finns det socioekonomiska skillnader i risken att utveckla alkoholskador?
  • Ökar den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och vad beror det på?
  • Hur vanligt är det med beroende av alkohol och andra droger i den allmänna befolkningen?

Visa aktuella forskningsprojekt

Arbetet leds av Mats Ramstedt

Aktuell lista över forskningsprojekt

Cannabisanvändning bland unga i Sverige - mönster, orsaker och konsekvenser

Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: trender, mönster och mekanismer

Alkohol och äldre

Varför ökar narkotikadödsfallen efter 2006?

Trender och prediktatorer för spelande om pengar bland ungdomar

På området spel har det hänt en hel del på senare år, som har gjort att förutsättningarna för spel har ändrats. Sverige hade tidigare ett spelmonopol, som innebar att bara staten och ideella föreningar fick bedriva spelverksamhet. Detta lämnade man 2019.

CAN har följt spelutvecklingen bland eleverna i årskurs 9 sedan år 2000 och bland gymnasieeleverna sedan år 2004. År 2014 fördjupades detta område, bland annat till följd av beviljade forskningsmedel från Svenska spels forskningsråd.

– Spelandet sker till stor del på nätet, säger forskaren Johan Svensson. Det finns mer möjligheter för unga att spela – sen behöver det inte vara så att de faktiskt gör det.

Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av risk-funktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader

Futura01 – En nationell longitudinell kohortstudie om betydelsen för ungdomar att växa upp under en period med historiskt låg alkoholkonsumtion

Forskningsstudien går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Futura 01 är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna.

Gå till futurao1.se

Barn till föräldrar som dricker för mycket i den allmänna befolkningen – risker och skyddande faktorer

Ungdomar som inte dricker alkohol: associerade faktorer, hälsoutfall och olika utvecklingsvägar

10-årsuppföljning av ”Sex försökskommuner”

Förvaltas av CAN

Under åren 2003–2006 bedrevs det så kallade Sex försökskommunsprojektet. Sex kommuner fick extra stöd för att stärka sitt förebyggande arbete och minska de alkoholrelaterade skadorna. Tidigare utvärderingar har visat att kommunerna förbättrade sitt förebyggande arbete, men att effekterna på skador uteblev. Eftersom förebyggande arbete kan ta tid och det faktum att det var först under projektets sista år som det fokuserades på tillgänglighetsbegränsande åtgärder, är syftet med detta nya projekt att genomföra en långtidsuppföljning av de sex försökskommunerna.

Is the total consumption model valid across SES-groups?

Förvaltas av CAN

I detta projekt undersöks i vilken grad totalkonsumtionsmodellen är giltig för olika socioekonomiska grupper. Ett manus om sambandet mellan totalkonsumtion och alkoholrelaterad dödlighet i olika utbildningsgrupper har publicerats under 2020 och två andra manus är inskickade. Nya medel har erhållits för 2021.

Orsaker bakom minskat ungdomsdrickande – en jämförelse av Sverige och Danmark

Förvaltas av CAN

Syftet med projektet är att utvärdera betydelsen av ett antal faktorer som antas kunna bidragit till att alkoholkonsumtionen sjunkit bland unga under de senaste åren. Ansatsen är komparativ och går ut på att jämföra utvecklingen av dessa faktorer i Sverige och Danmark, länder med sjunkande respektive oförändrad alkoholkonsumtion. En studie om föräldraskapets betydelse för ungdomsdrickandet i Sverige och Danmark har publicerats i NAD under 2021 och presenterats på flera forskningskonferenser.

Effekter av Covid 19-pandemin på alkoholkonsumtionen i olika grupper

Förvaltas av CAN

Syftet med detta projekt är att studera pandemins effekter på alkoholkonsumtionen med fokus på skillnader mellan olika grupper. Ett särskilt fokus kommer att ligga på eventuella konsumtionsförändringar i grupper som upplevt negativa konsekvenser gällande arbete eller ekonomi och/eller sitt psykiska välbefinnande. Studien görs med hjälp av data från den kontinuerligt löpande befolkningsundersökningen Monitormätningarna.

Alkoholvanor på gymnasieskolans introduktionsprogram

Förvaltas av CAN

Trots att problemen bland elever som går gymnasiets introduktionsprogram varit väl kända och trots att andelen elever som inte klarar grundskolan länge varit på uppgång, har gruppen introduktionselever varit förhållandevis förbisedd i forskningen. Syftet med detta projekt är därför att genomföra en särskild studie av denna utsatta grupp.

Följande frågeställningar studeras:

  1. Har eleverna i introduktionsprogrammen en ökad risk för att vara alkoholkonsument eller intensivkonsument – jämfört med elever i de nationella programmen?
  2. Har elever på introduktionsprogrammen ökad risk för alkoholrelaterade negativa konsekvenser – jämfört med elever i de nationella programmen?
  3. I så fall, i vilken utsträckning förklaras sambanden ovan av (i) en förhöjd förekomst av andra riskfaktorer bland elever i introduktionsprogrammen?

 

Fler pubar – mer problem?

Förvaltas av CAN

Det övergripande syftet med projektet är att analysera sambandet mellan krogtäthet (mätt med utskänkningstillstånd) och akuta alkoholrelaterade skador med speciellt fokus på våld. De specifika frågeställningarna är om det finns ett samband på nationell nivå och om sambandet skiljer sig mellan olika typer av kommuner.

Alkohol och cancer – ett folkhälsoperspektiv

Förvaltas av CAN

I detta projekt undersöks frågan om totalkonsumtionen av alkohol påverkar befolkningens dödlighet i cancer. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancerdödlighet studeras både totalt samt specifikt för de cancerformer som antas ha starkast koppling till alkohol. Analyserna görs med hjälp av data över alkoholkonsumtion och cancerdödlighet under perioden 1960–2019 från 30 länder. Under hösten 2021 har data samlats in och preliminära analyser kommer att genomföras.

Epidemiology of cannabis use among young people in Sweden

Doktorandprojekt

Avhandlingen behandlar epidemiologiska frågeställningar med avseende på cannabisanvändning bland unga i Sverige. Fokus ligger på trender, problem och internationella jämförelser. En första artikel om sambandet mellan alkoholkonsumtion och cannabisanvändning bland unga i Sverige publicerades 2018, då även halvtidskontroll genomfördes. 2020 har en andra artikel om socioekonomiska skillnader i cannabisanvändning publicerats. 2022 fortsätter arbetet med att färdigställa en tredje artikel om cannabisanvändning och psykisk ohälsa och att påbörja artikel fyra inom ramen för avhandlingen samt att planera för disputation i slutet av 2022 eller början av 2023.

Alcohol’s harm to others in Sweden – epidemiology and longitudinal patterns

Doktorandprojekt

Doktorandprojektet syftar till att studera negativa konsekvenser av andras drickande i termer av förekomst och bestämningsfaktorer i den vuxna allmänna befolkningen samt även förändringsmönster i utsatthet för olika grupper. Två artiklar är publicerade och en accepterad för publicering. Halvtidskontroll genomfördes våren 2018. Under 2022 ska den så kallade kappan färdigställas och skrivandet av den fjärde artikeln fortsätter: One-year stability and related predictors of experienced harm from known people’s drinking – findings from a follow-up survey in Sweden. Doktorandprojektet planeras att avslutas under 2022.

Alcohol-related harm among adolescents

Doktorandprojekt

Doktorandarbetet syftar till att undersöka olika aspekter av epidemiologin av alkoholrelaterade negativa konsekvenser bland unga. Mer specifikt är det övergripande målet att undersöka vad som korrelerar med alkoholrelaterade konsekvenser bland ungdomar (i) på individuell och aggregerad nivå, (ii) mellan socioekonomiska grupper och (iii) sett till föräldrars alkoholkonsumtion. En artikel publicerades under 2016, artikel två om socioekonomiska skillnader i sambandet mellan alkoholkonsumtion och skador skickades in till tidskrift under 2018 och publicerades 2019. Halvtidskontroll genomfördes i maj 2018. Under 2021 skickades den tredje artikeln in samt alla obligatoriska kurser och poänggivande moment klarades av. Under 2022 planeras den fjärde och sista artikeln skrivas samt skickas till tidskrift.