CAN:s stora och återkommande undersökningar − en rik källa för forskning

Forskning på data som samlas in hos CAN bedrivs vid flera lärosäten, men även på CAN. Då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. I den forskargrupp som är knuten till CAN ingår ca 15 personer.

Tre medarbetare hos CAN är doktorander vid Karolinska institutet med avhandlingsarbeten som tar sin utgångspunkt i CAN-data och där CAN:s seniora forskare bidrar med handledning.

 

Alkohol- och drogepidemiologi

Forskargruppen som är knuten till CAN studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper.

En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem.

Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer.

Utöver epidemiologiska studier genomför forskargruppen även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Forskningsfrågor som studeras

  • Varför sjunker alkoholkonsumtionen bland ungdomar?
  • Påverkas kvinnor mer av andras drickande och drogbruk än män?
  • Finns det socioekonomiska skillnader i risken att utveckla alkoholskador?
  • Ökar den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och vad beror det på?
  • Hur vanligt är det med beroende av alkohol och andra droger i den allmänna befolkningen?

Visa aktuella forskningsprojekt

Arbetet leds av Mats Ramstedt

Aktuell lista över forskningsprojekt

Cannabisanvändning bland unga i Sverige - mönster, orsaker och konsekvenser

Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: trender, mönster och mekanismer

Alkohol och äldre

Varför ökar narkotikadödsfallen efter 2006?

Trender och prediktatorer för spelande om pengar bland ungdomar

På området spel har det hänt en hel del på senare år, som har gjort att förutsättningarna för spel har ändrats. Sverige hade tidigare ett spelmonopol, som innebar att bara staten och ideella föreningar fick bedriva spelverksamhet. Detta lämnade man 2019.

CAN har följt spelutvecklingen bland eleverna i årskurs 9 sedan år 2000 och bland gymnasieeleverna sedan år 2004. År 2014 fördjupades detta område, bland annat till följd av beviljade forskningsmedel från Svenska spels forskningsråd.

– Spelandet sker till stor del på nätet, säger forskaren Johan Svensson. Det finns mer möjligheter för unga att spela – sen behöver det inte vara så att de faktiskt gör det.

Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av risk-funktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader

Futura01 – En nationell longitudinell kohortstudie om betydelsen för ungdomar att växa upp under en period med historiskt låg alkoholkonsumtion

Forskningsstudien går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Futura 01 är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna.

Gå till futurao1.se

Barn till föräldrar som dricker för mycket i den allmänna befolkningen – risker och skyddande faktorer

Ungdomar som inte dricker alkohol: associerade faktorer, hälsoutfall och olika utvecklingsvägar