Sedan 2014 ansvarar CAN för undersökningen som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. Datainsamlingen, som består av en enkät som postas till ett riksrepresentativt urval av befolkningen, sker vart fjärde år. Utöver att beskriva situationen för respektive år, studeras även om det har skett några förändringar i användning och problem över tid. Även skillnader mellan olika grupper studeras. Till exempel skillnader mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer.

Den senaste datainsamlingen genomfördes år 2021. Innan dess har två datainsamlingar genomförts år 2013 och 2017. År 2014 genomfördes även en uppföljande studie där knappt hälften av de personer som ingick undersökningen år 2013 fick besvara samma enkät ett år senare. Syftet med denna uppföljning var att undersöka stabilitet och förändring i beroende och problem från andras användning av ANDT.

Undersökningen finansieras av Socialdepartementet. Resultaten presenteras i CAN-rapporter, mer kortfattade tematiska Fokusrapporter samt i forskningsartiklar. Data levereras även till Folkhälsomyndighetens indikatorlabb, liksom till UNODC (FN) och EMCDDA (EU).

Resultatet från baslinjemätningen år 2013 har publicerats i STAD-rapporten ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013.

 

Senast reviderad: 2023-02-01

Frågor besvaras av