Undersökningen startade 2011, då en pilotstudie genomfördes av Forum vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, med syfte att ta reda på vilken mätmetod som var bäst lämpad att mäta användning och konsekvenser av ANDT. Resultatet pekade på att en kombinerad post- och webbenkät var att föredra och med denna metod genomfördes en baslinjemätning 2013 i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Studien riktades till ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 17-84 år och totalt besvarade 15 576 personer enkäten. Resultatet från baslinjemätningen har publicerats i STAD-rapporten ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013.

Under 2014 samlades ytterligare data in från knappt hälften av de personer som ingick i baslinjemätningen, vilka fick besvara samma enkät ett år senare. Syftet med denna uppföljning var att undersöka stabilitet och förändring i beroende samt skador på personer i brukarens omgivning. CAN ansvarar för denna del av undersökningen i samarbete med Karolinska Institutet och i februari 2015 publicerades de första resultaten i CAN-rapporten Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige – en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för andras bruk.

Våren 2017 genomförde CAN i samarbete med Karolinska Institutet en ny datainsamling där ett nytt riksrepresentativt urval av befolkningen ingår. Totalt svarade 11 514 personer på enkäten. Syftet var att se om de har skett några förändringar i användning och konsekvenser av ANDT i befolkningen sedan baslinjemätningen genomfördes 2013. De första resultaten från denna uppföljning publiceras i CAN rapporten Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak – en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017.

Ytterligare en rapport med fokus på socioekonomiska skillnader i beroende och utsatthet för andras substansanvändning har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten Socioekonomiska skillnader i beroende och utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak.

Senast reviderad: 2022-03-24

Frågor besvaras av