Riksrepresentativa skolundersökningar har genomförts sedan 1971 i årskurs 9 och sedan 2004 i gymnasiets år 2. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars erfarenhet av ANDTS över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och åldersgrupper. Utöver detta ger den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av exempelvis konsumtionsmönster, samband mellan användning av olika substanser och bakgrundsfaktorer.

Undersökningarna genomförs digitalt i form av lärarövervakade gruppenkäter i klassrummen och eleverna deltar anonymt. Omkring 80–85 procent av de 700 slumpvis utvalda klasserna deltar i studien. Svarsfrekvensen på individnivå, i form av närvarande elever vid undersökningstillfället, är av ungefär samma storlek. Resultat för enskilda klasser eller skolor redovisas aldrig i de nationella undersökningarna.

Resultaten presenteras i CAN-rapporter, mera kortfattade tematiska Fokusrapporter samt i forskningsartiklar. Data levereras även till Folkhälsomyndighetens indikatorlabb, liksom till UNODC (FN) och EMCDDA (EU).

Undersökningarna finansieras av Socialdepartementet. CAN kan även genomföra lokala och regionala skolundersökningar på uppdrag av kommuner och landsting.

Senast reviderad: 2023-12-11

Frågor besvaras av