Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20 procent av de 350 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma storlek. Resultat för enskilda klasser eller skolor redovisas aldrig i de nationella studierna.

Undersökningarna presenteras dels i den årliga rapporten CAN:s nationella skolundersökning (hette tidigare Skolelevers drogvanor), och i kortare mera tematiska specialrapporter.

CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting.

Senast reviderad: 2021-12-08

Frågor besvaras av