ANDT-preventionsindex bygger till största delen på data från undersökningen Länsrapporten, som genomförs av Folkhälsomyndigheten. Den andra källan som nyttjas för att erhålla data till ANDT-preventionsindex är Alkoholregistret vid Folkhälsomyndigheten. CAN beställer årligen data från Folkhälsomyndighetens undersökning Länsrapporen och Alkoholregistret för att hålla indexet uppdaterat.

ANDT-preventionsindex består av cirka 150 indikatorer indelade i fem kategorier: personal/budget, policy, samverkan, tillsyn/tillstånd och aktiviteter. Kategorierna antas viktiga var för sig och antas stärka varandra samt forma ett system av lokal prevention som infattar många olika områden, strukturer, åtgärder och individer i lokalsamhället. Indikatorer i de fem kategorierna har poängsatts så att varje kategori maximalt kan ge 20 preventionspoäng. Den maximala summan för ANDT-preventionsindex är 100 poäng (fem kategorier á max 20 poäng).

ANDT-preventionsindex nyttjas bland annat inom CAN:s KULA-projekt för att mäta och följa upp kommuners förebyggande arbete.

För mer detaljerad information: CAN rapport 203 om ANDT-preventionsindex

Senast reviderad: 2022-06-13

Frågor besvaras av