KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet

CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom kartläggning av dels ANDT-situation och dels av organisation av det förebyggande arbetet. Med kartläggningarna som bas kan CAN hålla kommundialoger med faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på kunskap.

Erbjudande – Baspaket

Kartläggningarna erbjuds i två baspaket. CAN vänder sig i första hand till län där samtliga kommuner deltar.

Baspaket 1

ANDT-situation

CAN gör en kartläggning på befolkningsnivå avseende tillgänglighet, konsumtion och skador under senaste möjliga tioårsperiod. Det handlar om registerdata från Socialstyrelsen och BRÅ. Hur olika företeelser kan redovisas beror på kommunstorlek. Där så är möjligt redovisas uppgifterna på kön. Uppgifterna relateras till motsvarande för länet och riket.

Tillgänglighet:

 • Antal serveringstillstånd
 • Öppettider på krogen

Konsumtion:

 • Systembolagets försäljningssiffror

Skador:

 • Sjuklighet
 • Dödlighet
 • Olyckor
 • Brott
Tilläggspaket

För en del kommuner där det är möjligt kan vissa data hämtas från undersökningarna Hälsa på lika villkor, Monitordata samt Vanor och konsekvenser.

Undersökningen Skolelevers drogvanor kan erbjudas de kommuner som önskar denna. Undersökningen genomförs en gång om året, på våren och kommer att redovisas separat. Data från länets/kommunens egna undersökningar av skolelevers ANDT-vanor kan i förekommande fall inkluderas i kartläggningen.

Plusdata: (om möjligt) uppgifter från undersökningarna:

 • Hälsa på Lika Villkor
 • Monitordata länsvis
 • Vanor och konsekvenser

Extra:

 • Skolelevers drogvanor – kan göras i kommunen vid förfrågan.

Kartläggningen presenteras vid en kommundialog. Hur den läggs upp planeras tillsammans med kommunen. Mer om det nedan.

Kostnad Baspaket 1
För prisuppgifter vänligen kontakta Daniel Müller 

Baspaket 2

Organisation och innehåll

Syftet med kartläggning av organisation av och innehåll i kommunens ANDT-arbete är att kommunen ska få en extern beskrivning av sin egen organisation.

Uppgifter hämtas in med hjälp av den enkät som togs fram i samband med ILFA-arbetet i Kalmar län. Enkätens frågeställningar omfattar:

 • styrning,
 • policydokument,
 • handlingsplaner,
 • uppföljningsansvar,
 • samverkan,
 • samordningsansvar,
 • budget och
 • vilka prioriteringar och insatser som görs.

Preventionsindex används dessutom för att visa utvecklingen mellan från 2006. Indexets fem delar:

 • Policy
 • Personal och budget
 • Samverkan
 • Tillstånd och tillsyn
 • Aktiviteter
Fördjupning:
 • Intervju av styrgrupp samt
 • Inläsning av policydokument, handlingsplan, uppföljning mm.

Precis som med resultaten av kartläggningen av ANDT-situationen redovisas resultaten av enkäten om kommunens organisation vid en kommundialog.

Kostnad Baspaket 2
För prisuppgifter vänligen kontakta Daniel Müller 

Kommundialog

Syftet med kommundialogerna är att resultaten från kartläggningarna ska bli länets och kommunernas egendom. Kommundialogen ska ses som ett led i en förändringsprocess och planeras tillsammans med kommunen. Den kan med fördel planeras som en workshop.

Utgångspunkten är att kommunen har beställt kartläggningarna för att man vill ha bättre kunskap om ANDT-situationen och också vilja veta om hur väl organisationen och insatserna är lämpade för de resultat man vill uppnå. Kommunen känner själv bäst sin kommun och sina möjligheter att förändra. CAN bistår med den kunskap som finns om bra sätt att styra och organisera arbetet, vilka insatser som saknas och vilka metoder som är lämpliga att använda.

Vid presentationen av ANDT-situationen i kommunen är det lämpligt att bjuda in viktiga samarbetspartners som exempelvis regionen, civilsamhället och polisen.

Intresseanmälan - KULA

 • Låter det här intressant? Sista anmälningsdag är 15 april respektive 15 oktober.

  I ett senare skede behövs uppgifter om kontaktperson för varje kommun.

  Obs, ta gärna kontakt med oss så tidigt som möjligt för att öka chanserna att vi ska kunna påbörja samarbetet.

 • Projektstart

  Arbetet kommer att starta årligen i maj respektive november. Begränsat antal kommuner per termin.

CANs erbjudanden vilar på de erfarenheter som gjorts under projektet med indikatorsbaserat förebyggande arbete i Kalmar län 2014-2018 (ILFA), men även på erfarenheter från andra kommunprojekt i Sverige under 2000-talet samt på den forskning som finns på området.

Kontaktpersoner