Sverige har varit med från starten och antalet deltagande länder har ökat. I stort sett samtliga europeiska länder har medverkat vid åtminstone något av de sex undersökningstillfällena. Normalt redovisas svar från cirka 100 000 elever vid varje undersökningsomgång, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdom.

Huvudsyftet med ESPAD är att producera jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. Målgruppen är elever med ordinarie skolgång som fyller 16 år under datainsamlingsåret, vilket motsvarar årskurs 9 för Sveriges del. För jämförbarhetens skull är metoden i hög grad standardiserad – alla länder måste följa det gemensamma protokollet.

Tidigare skötte CAN all koordination av ESPAD, på uppdrag av Socialdepartementet, och gav ut de internationella rapporterna. Det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) har successivt fått en större roll i projektet och var tillsammans med CAN delansvariga för produktionen av 2015 års rapport.

På ESPAD:s hemsida – www.espad.org – kan man bl a ladda ner rapporter, frågeformulär, Excel-tabeller, hitta referenser till ESPAD-relaterade artiklar och söka kontaktpersoner i de enskilda länderna samt få mera information om projektets uppbyggnad och bakgrund. Datainsamlingar genomförs vart fjärde år och nästa genomförs 2019.

Senast reviderad: 2019-11-17

Frågor besvaras av