I stort sett samtliga europeiska länder har medverkat vid åtminstone något av de sju undersökningstillfällena och många länder har medverkat vid samtliga. Den första datainsamlingen genomfördes 1995 och den senaste 2019. Nästa undersökningstillfälle är planerat till 2024. För jämförbarhetens skull är metoden i hög grad standardiserad och alla deltagande länder måste följa det gemensamma protokollet.

På projektets webbplats www.espad.org finns internationella rapporter, beskrivningar av projektet, kontaktinformation, etc. I ESPAD:s databas kan olika resultat tas fram och presenteras grafiskt.

ESPAD initierades av CAN som, med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet, under en tjugoårsperiod ansvarade för koordineringen av projektet och gav ut de internationella rapporterna. Idag koordineras projektet i samarbete mellan italienska Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR) och EU:s narkotikabyrå EMCDDA, med ekonomiskt stöd från EU. CAN är svensk samarbetspart i ESPAD-projektet och ansvarar för att de svenska datainsamlingarna genomförs.

Senast reviderad: 2022-05-31

Frågor besvaras av