– Detta visar att det ekonomiska läget under 2023 även har påverkat köpen av alkohol, säger Björn Trolldal som är utredare och forskare på CAN.

Både Systembolagets försäljning och resandeinförseln minskade under året.

– Bortsett från pandemiåret 2020 är detta den största minskningen ett enskilt år sedan 2014, säger Björn Trolldal vidare.

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker), dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. De oregistrerade delmängderna fångas upp i den av CAN administrerade frågeundersökningen, inom ramen för Monitormätningarna. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Sedan starten har mer än 410 000 personer medverkat. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Senast reviderad: 2024-03-15

Frågor besvaras av