Arkiv och avslutade bibliotekssamlingar

Äldre och nyare samlingar

Under perioden 1906-2018 hade CAN ett bibliotek specialiserat på litteratur främst rörande alkohol och narkotika men även i mindre omfattning till exempel tobak, dopning och spel. Samlingarna som idag är magasinerade består huvudsakligen av svenskt material med ett urval av utländsk, främst nordisk och engelskspråkig, litteratur. Ursprunget till biblioteket var en utställning med böcker för nykterhetsundervisning i dåvarande CFN, Centralförbundet för nykterhetsundervisning, som utökades med inköp och ett antal donationer.

CAN:s samlingar finns numera arkiverade hos Depona. Samlingen håller på att digitaliseras och kommer så småningom bli sökbar digitalt.

Till biblioteket hörde också följande tre specialsamlingar

Affischsamling med ca 1200 affischer framställda från tiden runt förra sekelskiftet och framöver. Det är främst affischer utgivna av svenska nykterhetsorganisationer men även ett antal affischer från internationella nykterhetsorganisationer är representerade.  Affischerna deponerades 1982 på Riksarkivet men ca 700 av dem har fotograferats och finns som färgdiabilder för utlåning. Det finns ett kartotek över affischerna hos CAN. Kartoteket är uppdelat på organisationer, ämne och efter nummerordning.

Lista över organisationer och ämnen

CAN:s dagspressdokumentation, pressklipp rörande alkohol- och narkotikafrågor från 1920-talet fram till 2004.

Ämnesförteckning över pressklippen etc

Nordisk nykterhetsrörelse Sverige och Norden, från slutet av 1800-talet fram till 1900-talets mitt. Detaljerad kortkatalog finns hos CAN.

Schematisk förteckning över organisationer och material etc

Länsombud, medlemmar i våra medlemsorganisationer, forskare eller medborgarforskare kan i vissa fall få tillgång till detta material.

Ansvarig för arkiv och avslutade samlingar