Fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser projektbidrag för forskning inom tre områden:

 

A Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.

B Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.

C Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer Alkoholforskningsrådet genom att öronmärka två miljoner kronor lägga särskild vikt vid ansökningar från juniora forskare. Med juniora forskare menas nydisputerade forskare (har disputerat inom max 3 år vid första ansökningstillfället).

Dessutom viks två miljoner kronor för forskningsprojekt som Systembolaget har identifierat som särskilt angeläget och där mer forskning behövs. Här finns information om medel för alkoholforskning inom det definierade fokusområdet.

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med mellan 200 000 och 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ansökan skall formuleras på sådant sätt att rådsledamöter med olika typer av kompetens ges möjlighet att på bästa möjliga sätt bedöma ansökan. Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande skall ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt när ansökan lämnas in, och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans. De vetenskapliga ledamöterna bedömer ansökans vetenskapliga kvalitet. I detta ingår att poängsätta t.ex. frågeställning och metod/genomförbarhet. Allmänrepresentanterna i rådet bedömer ansökans samhällsrelevans och frågeställningens relevans. Vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans väger lika tungt i bedömningen.

Flera typer av forskningsinriktningar kan erhålla finansiering. Högst prioritet ska ges till:

  1. samhällsmedicinsk och samhällsvetenskaplig forskning följd av,
  2. klinisk/patientnära och,
  3. preklinisk/medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Login till ansökningssystemet

Ange om ansökan avser fria forskningsmedel eller fria forskningsmedel, juniora forskare.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2020, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2020 rekvireras.

Frågor besvaras av