Medel för alkoholforskning avseende fokusområden

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser 2 miljoner kronor inom följande fokusområden:

D Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion

Vuxnas alkoholkonsumtion kan få konsekvenser för barn, både under uppväxten och senare i livet. I det här fokusområdet är vi särskilt intresserade av ansökningar från projekt som vill utveckla och utvärdera förebyggande och tidiga insatser samt kartlägga och studera effekter av redan implementerade insatser. Vi är också intresserade av studier om risk- och skyddsfaktorer för unga som växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem och vilken effekt faktorerna kan ha, bland annat på ungas egen alkoholkonsumtion. Vi välkomnar även studier som gör jämförelser mellan Sverige och andra länder.

E Anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder

Kunskapsluckor som identifierats är om olika sätt att skaffa alkohol påverkar konsumtionen och vilken effekt olika typer av tillgångsbegränsande åtgärder för alkohol har. I ett nytt fokusområde välkomnas därför vetenskapliga studier som:

  • Studerar vilken roll sociala medier har för ungas och unga vuxnas tillgång till alkohol och om användningen av sociala medier som källa exempelvis påverkar konsumtionsmönster och skador.
  • Experimentellt studerar effekter av att sälja alkohol utan vinstintresse, som exempelvis butiksutformning (fysiskt och online), varuexponering, sortiment och personaltäthet.
  • Studerar effekten av kommunernas tillgångbegränsande insatser, om det finns geografiska skillnader i utbud/mängd insatser och därmed skillnad i effekt på konsumtion och skador.

Gå till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september 2022, klockan 23.59 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm. Besked om utfall lämnas i slutet av december och därefter kan medel för 2023 rekvireras.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Frågor besvaras av