Medel för alkoholforskning avseende fokusområden

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser 2 miljoner kronor inom följande fokusområden:

D Sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar

I det här fokusområdet är vi intresserade av ansökningar från projekt som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar i allmänhet och alkoholkonsumtion och cancer i synnerhet. Vi är särskilt intresserade av forskning kring insatser som syftar till att förebygga alkoholorsakade folksjukdomar. Som exempel kan nämnas effekter av kommunikationsinsatser som information i mötet mellan vårdgivare och patient, information vid inköps- och/eller konsumtionstillfälle och även insatser riktade till en bredare allmänhet.

E Anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder

I det här fokusområdet är vi intresserade av ansökningar från projekt som studerar huruvida olika sätt att skaffa alkohol påverkar konsumtionen och vilken effekt olika typer av tillgångsbegränsande åtgärder för alkohol har. Vi är särskilt intresserade av studier om vilken roll sociala medier har för ungas och unga vuxnas tillgång till alkohol och om användningen av sociala medier som källa exempelvis påverkar konsumtionsmönster och skador. Vidare är vi intresserade av studier på effekten av kommunernas tillgångbegränsande insatser, eventuella geografiska skillnader i utbud/mängd insatser och därmed skillnad i effekt på konsumtion och skador.

Gå till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september, klockan 23.59 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet skickas så snart som möjligt till systembolagetsalkoholforskningsrad@can.se. Därefter kan medel för nästkommande år rekvireras.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Läs mer om hur du söker i vår FAQ

Frågor besvaras av