– Det är en stor glädje att få uppmärksamma Johan Francks gärning, säger Charlotta Renman Wigstad som är direktör för CAN.

– Drogforskningskommittén var enig om att han är en mycket värdig mottagare av årets pris.

Priskommittéens motivering lyder:

Professor Johan Franck har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare.

År 1992 disputerade Johan Franck i experimentell hjärnforskning och byggde därefter upp en egen forskargrupp med fokus på insatser för att förebygga återfall i skadligt bruk/beroende. Efter en period vid Rockefeller University åren 1999–2000, etablerade Franck ett omfattande kliniskt prövningsprogram i Sverige för utvärdering av läkemedel vid alkoholberoende.

Johan Francks arbete har bidragit till flera betydande forskningsinsatser. En stor och viktig insats är upptäckten att naltrexon minskar risken för återfall i amfetaminberoende. Detta visades dels i en experimentell doktorsavhandling som Johan Franck handledde, dels i en mycket uppmärksammad klinisk prövning som publicerades 2008 i Am J Psychiatry. Naltrexon är det första läkemedel som visats ha en återfallsförebyggande effekt vid amfetaminberoende, och är nu inkluderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk/beroende. En annan betydelsefull forskningsinsats är att Johan Francks forskargrupp år 2014 visade att behandling med metylfenidat minskar risken för återfall i skadligt bruk för fängelsedömda personer med samsjuklighet mellan ADHD och amfetaminberoende.

Sedan 2011 har Johan Franck varit drivande i det internationella nätverket ICASA (International Collaboration for ADHD and Substance Abuse) som har publicerat fler än 20 vetenskapliga arbeten om prevention och behandling av skadligt bruk/beroende vid samtidig ADHD. Johan Franck är även huvudansvarig forskare för ICASA:s internationella långtidskohort för uppföljning av behandling vid samtidigt substansbrukssyndrom och ADHD.

Johan Franck är sedan 2011 registerhållare för Bättre Beroendevård som numera är det största kvalitetsregistret i svensk psykiatri. Han har även varit huvudhandledare för 8 doktorander och ett 10-tal postdocs. Hans vetenskapliga produktion innefattar 112 originalarbeten. Han var redaktör för den nationella läroboken i Beroendemedicin (Studentlitteratur).

Johan Franck är Reviewing Editor för Addiction Biology och ledamot i Editoral Board för European Addiction Research. Johan Franck var under 2011–2020 ledamot av Scientific Advisory Group for Psychiatry vid European Medicines Agency (EMA) och är sedan 2011 verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm där han byggt upp en omfattande forskningsverksamhet.

Sammanfattningsvis är Johan Francks vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet nationellt ledande och internationellt framstående. Drogforskningskommittén var enig om att han är en värdig mottagare av 2022-års Drogforskningspris.

FAKTA: CAN:s drogforskningspris

Priset delas ut vartannat år och tilldelas en forskare verksam inom Sverige som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

Senast reviderad: 2022-10-26

Frågor besvaras av