Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2018

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2018. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Martina Gröndahl, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete

– är det annorlunda än i större kommuner? Rapporten har tagits fram av CAN inom ramen för Länsstyrelsens satsning på att stärka det förebyggande arbetet med ANT (Alkohol, Narkotika och Tobak) i småkommuner (kommuner med upp till 10 000 invånare). INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Emelie Thern, Håkan Leifman, Mats Ramstedt, Tony Nilsson
Alkohol Geografi Narkotika Prevention Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik Den här rapporten är resultatet av CAN:s medverkan som Sveriges representant i EUprojektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm). INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Johan Svensson, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen

Från Norrbotten till Skåne

– ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978–2018 Detta är den andra rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN, i detta fall undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Denna rapport tar upp länsskillnader och spänner över perioden 1978–2018.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Geografi Narkotika Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen

När huvudet bultar och magen värker

Ungas psykosomatiska besvär och erfarenheter av alkohol, narkotika samt tobak Detta är den första rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med fokusserien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN. I detta fall handlar det om undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak (ANT) vilken påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Hälsa Narkotika Skador Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017

I rapporten redovisas uppgifter om hur anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet har utvecklats under åren 2001-2017, med fokus på de senaste tio åren.
Författare: Björn Trolldal, Håkan Leifman
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

– en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017 Det övergripande syftet med denna rapport är att kartlägga den vuxna befolkningens användning och negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak med fokus på förekomsten av beroendeproblem och utsatthet för andras ANT-användning. Utöver att beskriva situationen för 2017 studeras även om det har skett några förändringar sedan år 2013.
Författare: Erica Sundin, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Skador Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige

– tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2017 I rapporten Tobaksvanor i Sverige redovisas uppgifter som är insamlade genom de s.k. Monitormätningarna där cirka 18 000 personer per år anonymt besvarat frågor om sin tobakskonsumtion.
Författare: Clara Henriksson
Konsumtion  Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017

I denna rapport redovisas den realprisjusterade utvecklingen för gatupriset på hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, LSD, kat och GHB. Realprisjusteringen innebär att priserna justerats för inflation i syfte att göra dem jämförbara över tid eftersom flera av narkotikasorterna följts sedan 1988.
Författare: Martina Zetterqvist, Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Estimating the public health impact of disbanding a government alcohol monopoly: application of new methods to the case of Sweden

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till fritt tillgänglig artikel på tidskriftens webbplats
Författare: Adam Sherk, Akanidomo Ibanga, Colin Angus, Harold Holder, Johanna Gripenberg, John Holmes, Mats Ramstedt, Pia Mäkelä, Sven Andréasson, Tanya Chikritzhs, Teresa C Silva, Thor Norström, Tim Stockwell
Alkohol Hälsa Konsumtion  Unga Vuxna 
Läs publikationen