Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Kunskapsunderlag om narkotikautvecklingen i Sverige under 2000-talet

I Trygghetsberedningens uppgift att beskriva brottsutvecklingen, och att identifiera så kallade kriminalpolitiska utmaningar, ingår bland annat narkotikaområdet. På uppdrag av beredningen ges i denna text ett kunskapsunderlag över hur narkotikaanvändningen utvecklats i Sverige under 2000-talet. Data som ligger till grund för bedömningarna är frågeundersökningar samt olika indikativa källor som exempelvis beslagsstatistik och dödsorsaksstatistik. Dessvärre är kunskapsunderlaget på narkotikaområdet förhållandevis magert. I detta kunskapsunderlag återfinns en längre avslutande diskussion och nedan redovisas några kortfattade slutsatser i punktform.
Författare: Ulf Guttormsson
Läs publikationen
Omslagsbild till rapporten Skolelevers drogvanor 2020

Skolelevers drogvanor 2020

Här samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2020. Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. I år har vi för första gången även ställt frågor om preparat och substanser som används i syfte att höja sin fysiska prestation vid till exempel träning och tävling. Rapporten belyser även regionala skillnader med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig?

En jämförelse av dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och 2020 Ser alkoholkulturen annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut för fem år sedan? Det studeras i den här rapporten. Utifrån två befolkningsundersökningar gjorda bland vuxna 2015 respektive 2020, jämförs bland annat konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Erica Sundin, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Skador Vuxna 
Läs publikationen

Jämlika vanor?

– Skolans socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9 Segregationen mellan olika grupper i skolan har ökat. Eleverna har blivit mer och mer uppdelade, och skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska sammansättning har ökat. Det här har bland annat visat sig ha betydelse för elevernas skolresultat. Men vad har det för betydelse för bruk av alkohol, narkotika och tobak? I den här rapporten undersöker vi om det även finns skillnader i alkohol-, tobaks-, och narkotikavanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning.
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Narkotika Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen
Kvinna dricker öl

Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019

I denna rapport redovisas hur alkoholkonsumtionen utvecklats under 2000-talet, med utgångspunkt i självskattade uppgifter. Konsumtionsmönster med avseende på kön och ålder framgår. Även utvecklingen vad gäller regionala skillnader och likheter har följts över tid.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Konsumtion  Unga Vuxna 
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige 2003-2019

Den första juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Då förbjöds rökning på uteserveringar och tillståndsplikt på tobaksförsäljning infördes. Denna rapport beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under åren 2003-2019 i Sverige. Med anledning av att den nya tobakslagen jämförs också 2019 års konsumtion före och efter lagens tillträde.
Författare: Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt
Geografi Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Tobak Vuxna 
Läs publikationen
Häller rödvin från flaska

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019

I denna rapport redovisas de slutliga resultaten från Monitormätningarna om alkoholanskaffningen i befolkningen under 2019. I mätningarna sätts den registrerade delen av alkoholanskaffningen samman med den oregistrerade delen. Detta för att få en bild av den sammantagna konsumtionen.
Författare: Björn Trolldal
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen