Av rapporten framgår bland annat:

  • Att ingen skillnad syns i befolkningens rökvanor mellan det första och andra halvåret 2019 (före och efter att den nya lagen trätt i kraft).
  • Under både första och andra halvåret 2019 hade omkring en sjundedel av befolkningen rökt under den senaste månaden.
  • Under hela den period som rökningen studerats, har andelen som röker sporadiskt legat på samma nivå (runt 7 procent). Under åren 2003-2012 minskade dagligrökarna tydligt, men sedan 2012 har nivån varit förhållandevis oförändrad (runt 8 procent).
  • Mängden cigaretter som röks per rökare har minskat med 38 procent sedan 2003.
  • Andelen kvinnor som snusar har ökat från 4 procent år 2007 till 8 procent år 2019. Det är dock bland männen som snusande är vanligast. Ungefär var fjärde man uppgav under 2019 att han hade snusat den senaste månaden. Majoriteten av dem som snusar gör det dagligen.
  • Under 2019 hade sammanlagt drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 17–84 år använt tobak (rökt och/eller snusat) vid minst ett tillfälle den senaste månaden.
  • I och med att en tydligt större andel män snusar står männen för en större del av tobaksanvändningen. Under 2019 hade 34 procent av männen använt tobak den senaste månaden, jämfört med 19 procent av kvinnorna.

Skattningarna i rapporten är baserade dels på registrerade försäljningsuppgifter och dels på självskattade uppgifter från Monitormätningarnas frågeundersökning. Frågorna om cigarettkonsumtion har ställts sedan 2003 och frågorna om snus sedan 2007.

Senast reviderad: 2020-09-25

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-317-1

URN

urn:nbn:se:can-2020-8