Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2023

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från poliser i Sveriges samtliga 27 polisområden. Den här rapporten beskriver prisutvecklingen för olika narkotikasorter åren 1988–2023. Även priser på insmugglade cigaretter och alkoholdrycker redovisas. I årets rapport har omsättningen för insmugglade cigaretter och alkoholdrycker beräknats för första gången. * Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2022

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från poliser i Sveriges samtliga 27 polisområden som rapporterar in aktuella prisuppgifter från sina områden. Rapporten beskriver prisutvecklingen åren 1988–2022. Den ger också en skattning av den totala årliga omsättningen för de olika narkotikasorterna. Även priser på smugglad alkohol och tobak redovisas. I årets undersökning har dessutom specialfrågor om läkemedel ställts. * Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2021

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från Sveriges samtliga 27 polisområden som rapporterar in aktuella prisuppgifter från sina områden. Den samlade kunskapen om prisbilden kan användas exempelvis inom rättsväsendet. Rapporten beskriver prisutvecklingen mellan åren1988–2021. Den ger också en skattning av den totala årliga omsättningen för de olika narkotikasorterna.
Författare: Ulf Guttormsson
Geografi Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2020

Rapporten tar upp utvecklingen av gatupriser och grossistpriser för ett antal narkotikasorter. Uppgifterna har samlats in via en enkät riktad till rapportörer i Sveriges 27 polisområden. Även priser på smugglad alkohol och tobak, samt gatupriser för narkotikaklassade läkemedel följs. Under 2020 ställdes extrafrågor om pandemisituationen och om den upplevdes ha påverkat tillgängligheten på narkotika. I rapporten finns prisutvecklingen 1988–2020 redovisad samt en skattning av total årlig omsättning för narkotikasorterna.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen
Omslag rapport 191

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2019

Rapporten tar upp utvecklingen av gatupriser för hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy och LSD. Priserna har rapporterats in sedan 1988. Sedan 2017 rapporteras även priser på smugglad alkohol och tobak och sedan 2018 gatupriser för narkotikaklassade läkemedel.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017

I denna rapport redovisas den realprisjusterade utvecklingen för gatupriset på hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, LSD, kat och GHB. Realprisjusteringen innebär att priserna justerats för inflation i syfte att göra dem jämförbara över tid eftersom flera av narkotikasorterna följts sedan 1988.
Författare: Martina Zetterqvist, Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Läkemedel i missbruksmiljöer 2015

Situationen enligt rapportörer från Sveriges polisområden. CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges polisområden två gånger per år.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013

CAN har sedan 1980-talet samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Uppgifterna publicerades för första gången i samlad form i Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2003 (Guttormsson 2004).
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika Unga
Läs publikationen

Läkemedel i missbruksmiljöer 2012

Situationen enligt rapportörer vid länspolismyndigheterna CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen