Drogutvecklingen i Sverige 2017

CAN producerar regelbundet rapporter som beskriver drogutvecklingen i Sverige.

Publikationerna, som bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär, är de mest heltäckande sammanställningarna över drogutvecklingen i landet.