I årskurs 9 har utvecklingen följts sedan 1971, vilket gör det till en av de längsta tidsserierna i världen inom detta område. Gymnasieundersökningen påbörjades 2004 och är därmed inne på sitt andra årtionde. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.

I årets undersökning gavs skolorna möjlighet att välja om de ville låta eleverna besvara enkäten på papper eller via ett webbformulär. Mer om denna metodutveckling går att läsa i kapitlet Undersökningen i Skolelevers drogvanor 2019 samt i rapporten ”Visst är man anonym?” (Thor & Gripe, 2019).

I årets rapport beskrivs användning av alkohol och de problem eleverna erfarit i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat, sniffningsmedel samt spel om pengar.

I materialet relaterat till huvudrapporten finns även en utökad tabellbilaga i Excel.

Senast reviderad: 2020-06-13

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-305-8

URN

urn:nbn:se:can-2019-10