Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Omslagsbild för CAN rapport 187

Skolelevers drogvanor 2019

På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019 I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Resandeinförsel och köp av smugglad alkohol 2009–2018

I den här rapporten studeras utvecklingen av resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under tioårsperioden 2009-2018. Dessutom studeras de båda delmängdernas geografiska fördelning och utbredning i olika grupper av befolkningen i Sverige. Det datamaterial som använts som underlag för studien är den frågeundersökning som genomförs inom ramen för Monitormätningarna.
Författare: Björn Trolldal
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen

”Visst är man anonym?”

– En jämförelse av pappers- och webbenkät i den nationella ANDT-undersökningen I denna rapport beskrivs och utvärderas införandet av en webbaserad enkät som alternativ till den ordinarie pappersenkäten i CAN:s årliga nationella ANDT-undersökning bland skolelever.
Författare: Isabella Gripe, Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Det går uppåt i åldrarna

– Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019 I takt med att ANDT-användningen minskat bland skolungdomar under 2000-talet har även andelen som före 14 års ålder använt olika substanser sjunkit. Men hur har debutåldern förändrats bland de skolungdomar som ändå använder ANDT? Och är användningen högre bland de som debuterat tidigare, och vilka egenskaper har tidiga debutanter i övrigt? Detta svarar CAN:s femte fokusrapport på.
Författare: Martina Zetterqvist, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga
Läs publikationen

Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018

Rapporten visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i befolkningen under 2000-talet. Konsumtionsmönster med avseende på kön respektive ålder framgår, liksom hur stora mängder som dricks och hur detta fördelas på olika dryckestyper. Även hur konsumtionen varierar under årets månader och veckans dagar redovisas i rapporten.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Konsumtion  Unga Vuxna 
Läs publikationen

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?

– Resultat från en systematisk litteraturöversikt Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Geografi Prevention Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige 2003-2018

I rapporten Tobaksvanor i Sverige redovisas uppgifter som är insamlade genom de s.k. Monitormätningarna där cirka 18 000 personer per år anonymt besvarat frågor om sin tobakskonsumtion.
Författare: Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt
Konsumtion  Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Estimating total alcohol consumption in the Monitor survey

– a technical description of the estimation method I Monitormätningarnas anskaffningsdel beräknas den totala alkoholkonsumtionen genom att summera den registrerade försäljningen som sker i landet, med de delar av konsumtionen som kommer från oregistrerade källor, som till exempel resandeinförsel.
Författare: Björn Trolldal, Mats Nyfjäll
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen