Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2022

I denna återkommande rapport redovisas hur alkoholvanorna utvecklats från 2004 fram till 2022 i olika befolkningsgrupper. Till grund ligger självskattade uppgifter. Även om det skett utjämningar i dryckesmönstren sedan 2004, exempelvis sett till boenderegion, ålder och kön, så finns det fortfarande tydliga skillnader mellan olika grupper.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Geografi Konsumtion  Könsskillnader Socioekonomi Vuxna 
Läs publikationen

Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag.
Författare: Martina Zetterqvist
Alkohol Geografi Hälsa Konsumtion  Könsskillnader Läkemedel  Narkotika Nikotinprodukter Skador Socioekonomi Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2021

I denna återkommande rapport redovisas hur alkoholkonsumtionen utvecklats från 2004 fram till 2021 i olika befolkningsgrupper. Till grund ligger självskattade uppgifter. Även om det skett utjämningar i dryckesmönstren sedan 2004, exempelvis sett till kön, ålder och boenderegion, så finns det fortfarande tydliga skillnader mellan dessa grupper, liksom för utbildningsnivå och utländsk bakgrund.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Geografi Konsumtion  Könsskillnader Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen

Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2021

Denna rapport beskriver hur den självrapporterade användningen av snus och cigaretter har utvecklats under åren 2003–2021 i Sverige. Rapporten är baserad på Monitormätningarna där ca 18 000 personer svarar varje år. Nytt för denna rapport är att man från och med 2021 har ställt frågor om vitt snus.
Författare: Martina Zetterqvist
Geografi Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Socioekonomi Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Nya perspektiv

Erfarenhet av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar på gymnasiets introduktionsprogram Varje år genomför CAN:s nationella skolundersökning. I denna årliga undersökning ingår vanligtvis inte gymnasiets introduktionsprogram. År 2021 gjordes därför en satsning för att öka kunskapen om erfarenheterna bland elever på introduktionsprogrammen i Sverige.
Författare: Isabella Gripe, Siri Thor
Alkohol Könsskillnader Narkotika Socioekonomi Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige 2003-2020

Denna rapport beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under åren 2003–2020 i Sverige. Det innebär att den ger en bild av hur tobaksanvändningen sett ut under covid-19 pandemins första år. Under hösten 2020 ställdes specialfrågor om cigarettkonsumtion under pandemin.
Författare: Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt
Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Socioekonomi Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige

Hur skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika socioekonomiska grupper? Står någon socioekonomisk grupp för en majoritet av användningen? Det är huvudfrågorna i denna rapport. Svar från runt 6 800 personer i åldern 25-64 år ingick i studien som genomfördes inom ramen för ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån tre olika definitioner: utbildning, sysselsättning och inkomst. Narkotikaanvändning mäts i form av att ha använt olika typer av narkotikaklassade substanser under det senaste året och dessutom antal gånger. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Mats Ramstedt
Narkotika Socioekonomi Vuxna 
Läs publikationen

Jämlika vanor?

– Skolans socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9 Segregationen mellan olika grupper i skolan har ökat. Eleverna har blivit mer och mer uppdelade, och skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska sammansättning har ökat. Det här har bland annat visat sig ha betydelse för elevernas skolresultat. Men vad har det för betydelse för bruk av alkohol, narkotika och tobak? I den här rapporten undersöker vi om det även finns skillnader i alkohol-, tobaks-, och narkotikavanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning.
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Narkotika Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen

Från Norrbotten till Skåne

– ANDT-användning bland skolungdomar i länen 1978–2018 Detta är den andra rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN, i detta fall undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Denna rapport tar upp länsskillnader och spänner över perioden 1978–2018.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Geografi Narkotika Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen

När huvudet bultar och magen värker

Ungas psykosomatiska besvär och erfarenheter av alkohol, narkotika samt tobak Detta är den första rapporten i CAN:s nya fokusserie. Syftet med fokusserien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till användning av droger. Dessa fördjupningar är tänkta att som regel baseras på material som samlats in av CAN. I detta fall handlar det om undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak (ANT) vilken påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Hälsa Narkotika Skador Socioekonomi Tobak Unga
Läs publikationen