Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017

I denna rapport redovisas den realprisjusterade utvecklingen för gatupriset på hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy, LSD, kat och GHB. Realprisjusteringen innebär att priserna justerats för inflation i syfte att göra dem jämförbara över tid eftersom flera av narkotikasorterna följts sedan 1988.

I rapporten redovisas även grossistpriser för de vanligare narkotikasorterna, vilka bevakats från år 2010. I årets rapport görs en bedömning av den svenska cannabismarknadens storlek. Dessutom presenteras gatupriserna på smugglad alkohol och cigaretter.