Drogutvecklingen i Sverige 2019

CAN producerar regelbundet rapporter som beskriver drogutvecklingen i Sverige.

Publikationerna, som bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär, är de mest heltäckande sammanställningarna över drogutvecklingen i landet.

Denna utgåva innehåller sammanfattningar över utvecklingen för alkohol, tobak, dopning och sniffning samt ett fördjupande kapitel om narkotika. Tabeller och figurer återfinns i separat bilagor.