Undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser

Vad är CAN?

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Undersökningar och rapporter

CAN har stora och återkommande mätningar med hög tillförlitlighet. Här är några av våra stora undersökningar och rapporter.

Skolelevers drogvanor – rikstäckande enkätundersökning skolår nio och tvåan på gymnasiet. Ca 20 000 elever svarar varje år. Startade 1971.

Monitormätningarna – ca 18 000 vuxna svarar varje år. Totalt har ca 350 000 personer svarat sedan 2000.

ESPAD – del av europeisk undersökning av skolelevers drogvanor.

Vanor och konsekvenser – Frågeundersökning bland vuxna.

RAHRA – del av europeisk undersökning av alkoholkonsumtion bland vuxna.

Futura01 – följer 6 000 personer födda 2001.

Drogutvecklingen i Sverige, Sveriges mest omfattande statistiksamling på drogområdet. Redovisar undersökningarna samt statistik över försäljning, beslag, alkoholrelaterad dödlighet med mera.

Via CAN:s rapporteringssystem om droger inhämtas två gånger per år information från Sveriges samtliga sju polisregioner gällande narkotikapriser och förekomst av nya droger i regionen.

Forskning

CANs återkommande undersökningar är en rik källa för forskning. Denna forskning bedrivs vid olika lärosäten men även på CAN, då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. I den forskargrupp som är knuten till CAN ingår ca 15 personer.

Läs mer om forskningen

Informationssökning

CAN har kompetens inom informationssökning och kan bistå både forskare och medborgarforskare. CAN har tillgång till vissa digitala databaser och arkiv. Du kan också i vissa fall få tillgång till CAN:s avslutade bibliotekssamlingar som är magasinerade i förråd.

KULA – regionalt och lokalt

CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom kartläggning av ANDT-situation och organisation av det förebyggande arbetet. Med kartläggningarna som bas kan CAN hålla kommundialoger med faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på kunskap.

LÄS MER OM KULA

Drugsmart.com

Drugsmart.com vänder sig till ungdomar och vuxna som finns i ungdomars närhet. Här finns information om droger och möjlighet att ställa frågor anonymt. Vi har en särskild del på webbplatsen som vänder sig till barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Vi har också material för lärare, bland annat metodmaterialet ANDT på schemat.

Gå till Drugsmart.com

Alkohol & Narkotika

Tidskriften Alkohol & Narkotika kommer ut med sex nummer per år. Det är en populärvetenskaplig tidskrift som bevakar aktuell forskning och andra aktuella företeelser på drogområdet. Redaktör för tidningen är Julius von Wright. Man kan prenumerera på tidskriften eller köpa lösnummer.

GÅ TILL ALKOHOLOCHNARKOTIKA.SE 

Utbildningar och öppna arrangemang

CAN anordnar utbildningar på grundläggande till avancerad nivå. Vi genomför regelbundet frukostseminarier som webbsänds samt konferenser på olika platser i landet, ofta i samarbete med andra samhällsaktörer. CAN kan även erbjuda uppdragsutbildningar.

SE HELA KALENDARIET