”Viktigt för att främja hälsa”

Skolundersökningen är en viktig källa när man följer utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Det menar Anna Andersson, projektledare för Indikatorlabbet på Folkhälsomyndigheten.

Indikatorlabbet är ett statistikverktyg. Syftet med verktyget är att stödja arbetet med ANDT-frågor på nationell, regional och lokal nivå. I Indikatorlabbet kan du med hjälp av så kallade indikatorer se hur en specifik företeelse inom ANDT ser ut. Det kan till exempel vara konsumtion av alkohol eller användning av tobak i en viss åldersgrupp. I Indikatorlabbet ingår de mått och uppgifter som är beslutade att vara de nationellt gällande indikatorerna på ANDT-området.

”Indikatorlabbet finns för att stödja arbetet med kartläggning och uppföljning inom ANDT. Den som vill kan få en bild av nuläget och följa utveckling över tid och därmed se trender. I labbet finns till exempel data som visar på tillgång utifrån pris och antal försäljningsställen, konsumtion och användning samt skador och dödsfall kopplat till olika delar inom ANDT”, förklarar Anna.

”Den bild av läget som labbet ger kan till exempel användas för att kunna utforma hälsostrategier men också som underlag för beslut och åtgärder samt utformning och genomförande av politiken.”

Indikatorlabbet inkluderar data från 18 olika källor, både från enkäter och register. Skolundersökningen är en av undersökningarna som används som underlag. De frågor ur skolundersökningen som blir indikatorer är till exempel frågorna om hur unga får tag på alkohol och tobak, samt frågorna som handlar om hur skolelevers användning av olika substanser har utvecklats över tid.

”Indikatorerna från skolundersökningen är viktiga för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.”

Gå till Indikatorlabbet