Det framgår bland annat att:

  • 58 procent av de kommuner som svarat har en policy eller annat styrdokument som uppmärksammar barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion.
  • 43 procent bedömer att intresset i kommunen är stort eller mycket stort för att utveckla/förbättra arbetet med att nå fler barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion.
  • En majoritet (60 procent) av kommunerna som svarat uppger att de ställer krav/villkor på idrottsföreningar att de ska ha en alkoholpolicy eller annat styrdokument för att erhålla föreningsbidrag.
  • En fjärdedel av kommunerna uppger att de arbetar aktivt tillsammans med idrottsföreningar för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion.
  • De främsta anledningarna till att inte arbeta aktivt tillsammans med idrottsföreningar uppges vara bristande resurser, tid eller engagemang eller att det saknas kontaktyta med föreningar.
Senast reviderad: 2022-10-20

Författare

Om publikationen