Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Ungas fysiska aktivitet på fritiden

Fysisk aktivitet och användning av alkohol, narkotika och tobak, samt spel om pengar I denna rapport undersöks om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och användning av alkohol, narkotika, tobak samt spelande om pengar, bland elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet, Resultaten baseras på CAN:s nationella skolundersökning, som i 2023 års undersökning för första gången hade frågor om elevernas fysiska aktivitet på fritiden. I analysen har det gjorts jämförelser mellan de elever som är mer fysiskt aktiva (sju timmar eller mer i veckan) och de elever som är mindre fysiskt aktiva (färre än sju timmar i veckan).
Författare: Johan Svensson, Tony Nilsson
Alkohol Hälsa Nikotinprodukter Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag.
Författare: Martina Zetterqvist
Alkohol Geografi Hälsa Konsumtion  Könsskillnader Läkemedel  Narkotika Nikotinprodukter Skador Socioekonomi Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Spel om pengar bland vuxna

– Omfattningen av problem bland spelare och närstående I denna rapport har spel om pengar undersökts. Analysen är gjord utifrån ett nationellt urval av svenskar i åldern 17–84 år via undersökningen Vanor och konsekvenser.
Författare: Johan Svensson
Hälsa Könsskillnader Läkemedel  Skador Spel om pengar Vuxna 
Läs publikationen

Mobbning och mönster bland unga

Involvering i mobbning och kopplingen till alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar I denna rapport lyfts dels hur vanligt det är att ha mobbat andra eller att själv ha blivit mobbad, samt om det finns någon koppling till erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Till grund ligger svaren från niondeklassare i CAN:s nationella skolundersökning 2021 och de som svarat delas in i: har mobbat, har mobbat och blivit mobbad, har blivit mobbad och har varken mobbat eller blivit mobbad.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Hälsa Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Cannabis och risken för cancer

Vad säger aktuell forskning? Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Narkotikapolitiskt Center, NPC, och genom finansiering av Stiftelsen Ansvar För Framtiden, SAFF. Författaren har fått värdefulla synpunkter från Erica Sundin och Isabella Gripe.
Författare: Mats Ramstedt
Hälsa Narkotika Skador
Läs publikationen

Påverkad av pandemin?

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel När covid-19 pandemin bröt ut behövde människor i hela världen snabbt ändra sina sätt att leva på. Hålla avstånd, minimera kontakter, ha undervisning på distans och arbeta hemifrån. En rad olika fritidsaktiviteter och offentliga tillställningar ställdes in. I denna rapport tittar vi närmare på om och hur svenska gymnasieelever har påverkats av pandemin. Har det skett någon förändring i upplevda psykosomatiska besvär? Finns det ett samband mellan att ha påverkats av pandemin och ens erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar?
Författare: Isabella Gripe, Martina Zetterqvist
Alkohol Hälsa Könsskillnader Narkotika Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Hur mår de som använder narkotika?

– Hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika Det är sedan tidigare väl känt att narkotikaanvändning innebär en ökad risk för ohälsa. Det syns bland annat bland dem som söker vård. Men, det finns också en stor grupp användare som inte har kontakt med vården. Om deras hälsa vet man därför inte så mycket. I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Mats Ramstedt
Beroende  Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Skillnader i hälsa?

Självskattad hälsa hos personer som har någon i sitt liv som använder narkotika, jämfört med befolkningen i övrigt Det behövs mer kunskap om hälsan hos personer med någon närstående som använder narkotika. Skiljer den sig från befolkningen i övrigt? Det har tidigare framkommit att anhöriga till personer med beroendeproblematik har ett sämre mående. Men, problem kan också uppstå hos närstående utan att det finns en beroendediagnos. I den här rapporten undersöks sambandet mellan självskattad ohälsa och att ha personer i sitt liv som använder narkotika och/eller narkotikaklassade läkemedel utan förskrivning från läkare. Resultaten baserar sig på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.
Författare: Erica Sundin
Alkohol Hälsa Läkemedel  Narkotika
Läs publikationen

Ungas frågor och svar

-Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com. Rapporten innehåller en översikt kring drogsituationen i Sverige samt information om risk- och skyddsfaktorer. Med utgångspunkt i undersökningen CAN:s nationella skolundersökning har rapportförfattarna tittat närmare på de som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder. Ett avslutande kapitel beskriver Drugsmart.com och vilka ämnen som besökare ställer frågor om. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Birgitta Spens, Kristofer Odö
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen