Läkemedel i missbruksmiljöer 2015

Situationen enligt rapportörer från Sveriges polisområden.

CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges polisområden två gånger per år.

Undersökningen kallas CRD – CAN:s rapporteringssystem om droger.

Liksom år 2012 infogades även frågor om förekomst av narkotikaklassade läkemedel under 2015 och rapportörerna ombads ange vilka läkemedel de uppfattade förekom i störst omfattning i missbrukssyfte i regionen. Syftet med denna rapport är att redovisa denna information och därmed bidra med kunskap om vilka typer av läkemedel som förekommer på den svenska missbruksmarknaden.