Svenska elevers drogvanor från sexan till nian

De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller kommenterats närmare.

Föreliggande rapport avser att sammanställa resultaten så att eventuella mönster i drogvanornas utveckling blir synliga. Det år eleverna lämnar sexan fyller en mycket stor majoritet 13 år och när de lämnar nian 16 år. Mycket händer under denna period i livet, vilket sannolikt får betydelse också för individens framtida relation till rusdrycker och andra droger.