Skolelevers drogvanor 2004

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år.

Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2004 års undersökning deltog 5 414 i årskurs 9. Bortfallet var 15 procent.