Skolelevers drogvanor 2002

Sedan 1971 har årliga undersökningar genomförts av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor.

Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Till och med 1983 deltog även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen.