Skolelevers drogvanor 2001

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen.

I 2001 års undersökning deltog 3 593 elever i årskurs 6 och 5 569 i årskurs 9. Bortfallet var 11 respektive 15 procent.