Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018

Preliminära uppgifter

I dokumentet redovisas preliminära uppgifter om hur anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet har utvecklats.

Under 2018 uppgick den totala alkoholkonsumtionen till drygt 8,8 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket är en minskning med 2 % jämfört med 2017. Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen sjunkit med sju procent, det vill säga mellan åren 2009 och 2018.

Systembolagets försäljning ökade med 2 % under 2018, vilket ledde till att den registrerade försäljningen totalt sett ökade. Den minskade alkoholkonsumtionen förklaras framförallt av en kraftigt minskad resandeinförsel. Även köpen av smugglade alkoholdrycker uppvisade en viss minskning. Mycket talar för att den försvagade svenska kronan har bidragit till denna utveckling.

I september 2019 publiceras en rapport med definitiva uppgifter om alkoholanskaffningen 2018. Rapporten kommer att ersätta detta dokument.