Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik

Den här rapporten är resultatet av CAN:s medverkan som Sveriges representant i EUprojektet RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm).

RARHA var ett treårigt projekt inom ramen för EU:s hälsoprogram 2014–2020 som syftade till att stärka medlemsstaterna i deras arbete för att minska alkoholrelaterade skador. Sverige deltog i ett delprojekt där arbetet var inriktat på att utveckla jämförbara data om bl.a. konsumtionsvanor, dryckeskontexter, attityder och olika alkoholrelaterade skador, ett projekt som kom att kallas RARHA-SEAS (Standardised European Alcohol Survey).