Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Drogutvecklingen i Sverige 2006

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drug Trends in Sweden 2005 - Summary

Detta är den engelska sammanfattningen av CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. The 2005 report ”Drogutvecklingen i Sverige 2005” was produced by Ulf Guttormsson at CAN. The summary was translated by Johan Segerbäck
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2005

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2005

I årets skolundersökning uppgav var tionde elev i gymnasiets årskurs 2 att skolarbetet påverkats negativt och mer än var femte att de haft oskyddat sex som följd av den egna alkoholkonsumtionen. Bland pojkarna var det ca 30 procent och bland flickorna ca 20 procent som uppgav att de bråkat eller slagits p g a att de druckit alkohol.
Författare: Linnea Rask, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Drogvanor i gymnasiets år 2, 2004

CAN har erhållit medel från Socialdepartementet för att under en testperiod på tre år genomföra årliga undersökningar av gymnasieelevers drogvanor. Denna rapport bygger på data från den första av dessa undersökningar, som genomfördes 2004. Resultaten har jämförts med 2004 års undersökning i skolår 9, vilken genomfördes parallellt och med nästan identiska frågeformulär.
Författare: Linnea Rask
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Mönstrandes drogvanor 2004

Sedan 1970 har årliga rikstäckande undersökningar om 18-åriga mäns drogvanor genomförts i samband med att dessa infunnit sig till mönstring inför militärtjänst.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak
Läs publikationen

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2004

Rapporten behandlar narkotikaprisutvecklingen 1988–2004 och bygger delvis på en artikel som publicerats i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika nr 2/3 från 2004 där Daniel Svensson var medförfattare. Den bygger även till stora delar på ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2003”, utgiven i CAN:s rapportserie (Guttormsson 2004), och inte minst på tabellbilagan från denna rapport som inkluderats här och uppdaterats med de senaste siffrorna.
Författare: Ulf Guttormsson
Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2004

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2004 års undersökning deltog 5 414 i årskurs 9. Bortfallet var 15 procent.
Författare: Barbro Andersson, Björn Hibell, Linnea Rask, Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen