Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Drogutvecklingen i Sverige – Rapport 2003

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen
Omslag till CAN rapport 70

Svenska elevers drogvanor från sexan till nian

De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller kommenterats närmare. Föreliggande rapport avser att sammanställa resultaten så att eventuella mönster i drogvanornas utveckling blir synliga. Det år eleverna lämnar sexan fyller en mycket stor majoritet 13 år och när de lämnar nian 16 år. Mycket händer under denna period i livet, vilket sannolikt får betydelse också för individens framtida relation till rusdrycker och andra droger.
Författare: Barbro Andersson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2002

Sedan 1971 har årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Fram till och med 1983 deltog årligen även elever i årskurs 6 och därefter har dessa studerats vartannat år. Undersökningarna har genomförts som anonyma gruppenkäter i klassrummen.
Författare: Thomas Hvitfeldt
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen