Mängden cigaretter som konsumerats har minskat med 7 % mellan 2019 och 2020. Sedan 2003 är minskningen 43 %.

– Under de senaste decennierna har samhället satsat mycket på information om riskerna med rökning. Man har även infört bland annat skattehöjningar och olika restriktioner kring var man får röka, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN och en av författarna till rapporten.

– År 2019 fick Sverige en ny tobakslag som bland annat förbjuder rökning på vissa offentliga platser, vilket kan ha påverkat minskningen, säger Martina Zetterqvist.

Under en del av år 2020 ställdes pandemirelaterade frågor till rökarna. De fick bland annat uppge om de förändrat sina rökvanor.

– Majoriteten hade inte förändrat sina rökvanor, men det var fler som hade minskat sin konsumtion än ökat den, säger Martina Zetterqvist.

Bland dem som feströker minskade mängden rökta cigaretter under pandemiåret 2020.

– Det kan bero på att det var färre sociala tillställningar under pandemin, säger Martina Zetterqvist.

– Det kom också i pandemins tidiga skede studier som pekade på att man som rökare kunde drabbas hårdare av covid-19. Det kan ha påverkat benägenheten att röka. Det här upplevde också Sluta-Röka-Linjen som fick fler samtal än vanligt i början av pandemin, säger Martina Zetterqvist.

Bland dem som uppgav att deras psykiska välbefinnande påverkats mycket negativt under pandemin var det fler som ökat sin konsumtion av cigaretter och snus, än bland dem som inte påverkats eller påverkats i låg grad

Under 2020 hade 14 procent av befolkning rökt vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Omkring 8 procent hade rökt dagligen och 6 procent sporadiskt. Det var lika vanligt att män och kvinnor rökte. Rökning var vanligare bland yngre personer; 22 procent bland 17–29 åringar, mot 9 procent bland 65–84 åringar. Andelen som snusat vid minst ett tillfälle den senaste månaden var 20 procent. Andelen snusare har ökat under de senaste åren, både bland män och kvinnor.

Bakgrund
Rapporten bygger på Monitormätningarna som bland annat baseras på en enkätundersökning och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år. Sedan starten har ungefär 370 000 personer medverkat i Monitormätningarna.

Relaterat innehåll

Ladda ner rapport
Senast reviderad: 2021-12-17

Frågor besvaras av