–Vi ser att resandeinförseln steg kraftigt när resandet ökade efter pandemin, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.

–Trots ökningen under 2022 ligger resandeinförseln 34 % lägre jämfört med 2019, säger Björn Trolldal vidare.

Den totala alkoholkonsumtionen ökade med 1,5 % under 2022 jämfört med 2021, men var trots det 2 % lägre än under 2019.

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Sedan starten har ungefär 400 000 personer medverkat. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Senast reviderad: 2023-03-14

Frågor besvaras av