– Undersökningar har ofta fokus på den som själv har alkohol- eller narkotikaproblematik, men här har vi även frågat om man har påverkats negativt av någon annans användning, säger Erica Sundin som är utredare med forskningskompetens hos CAN och författare till rapporten.

Formuleringen om att ha någon i sitt liv kan handla om allt från nära familjemedlemmar till kollegor och grannar.

– Vi ser att nästan 4 procent har påverkats negativt av narkotikaanvändning hos en person i deras liv, säger Erica Sundin.

Rapporten belyser även hur vanligt det är att söka professionell hjälp för sig själv gällande problem på grund av andras användning av alkohol och narkotika.

Ju allvarligare man påverkats av andras användning av alkohol eller narkotika, desto vanligare var det att ha sökt hjälp för det.

– Den här undersökningen ger ny kunskap om att det endast är en mindre andel av de som drabbas av andras alkohol- och narkotikaproblem som söker hjälp och stöd i sin situation, säger Erica Sundin.

– I gruppen som hade den mest omfattande problematiken med överlappande problem från både alkohol och narkotika var det endast 30 procent som hade sökt hjälp.

Bland dem som sökt professionell hjälp hade de flesta sökt hjälp inom sjukvården. Det var dubbelt så vanligt som att ha sökt hjälp inom socialtjänsten. Det var vanligare bland kvinnor än bland män att ha sökt hjälp.

Resultaten är från 2021 och jämförs med resultat från 2013 och 2017.

I denna video redovisas hur vanligt det är att på olika sätt påverkas negativt av andras användning av alkohol, narkotika och tobak.

 

Senast reviderad: 2023-02-01

Frågor besvaras av