SKR:s kommungruppsindelning har använts i rapporten. Indelningen tar hänsyn till tätortsstorlek, närhet till större tätort, pendlingsmönster samt om besöksnäring är framträdande.

– Geografiska skillnader har minskat men alkoholkonsumtionen är alltjämt högst i storstadskommuner, säger Ulf Guttormsson som är avdelningschef på CAN och författare till rapporten.

Generellt så minskar alkoholkonsumtionen med minskande befolkningstäthet.

– Landsbygdskommuner med besöksnäring hade dock liknande konsumtionsmönster som storstadskommuner, säger Ulf Guttormsson.

Sett till län var årskonsumtionen 2022 högst i Stockholm och lägst i Jönköpings respektive Västernorrlands län. Samtidigt har länsskillnaderna minskat över tid.

I jämförelse med undersökningens startår 2004 har årskonsumtionen sjunkit. Framför allt är det männens konsumtion som har minskat. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor (84 procent mer).

År 2022 utgjorde öl 54 procent av männens alkoholkonsumtion (20 procent för kvinnorna). Kvinnornas konsumtion bestod till 68 procent av vin (29 procent för männen).

Senast reviderad: 2023-11-14

Frågor besvaras av