Vilka narkotikasorter är vanligast i Sverige?

Narkotika

Den allra vanligast använda narkotikasorten i Sverige är cannabis, det vill säga hasch eller marijuana. Det är tydligt om man exempelvis tittar på rättsväsendets narkotikabeslag eller frågeundersökningar om narkotikaanvändning. Enligt studien Vanor & konsekvenser från 2017 svarade 3,6 procent i åldersintervallet 17–84 år att de använt cannabis under det senaste året. I samma undersökning kom därefter kokain (0,9 %), ecstasy (0,7 %) och amfetamin (0,5 %). Detta skiljer sig delvis från exempelvis beslagsstatistiken, där amfetamin normalt sett följer efter cannabis i vanlighet.

Det bör dock framhållas att ett flertal läkemedel är narkotikaklassade. Icke-förskriven användning av sådana läkemedel är att betrakta som narkotikaanvändning, och de är vanligt förekommande inte minst vid förgiftningsdödfall. Huvudsakligen handlar det om så kallade bensodiazepiner, det vill säga sömnmedel eller lugnande medel, liksom om olika narkotikaklassade smärtstillande preparat (opioider). De kan vara insmugglade till Sverige eller komma från den legala marknaden. Enligt den ovan nämnda studien var det 5,3 % som rapporterade icke-förskriven användning under senaste 12 månaderna av sådana läkemedel 2017. Användning va heroin är mindre vanligt jämfört med tidigare, och detta har delvis ersatts av opioidläkemedel.

För ett antal år började nya syntetiska psykoaktiva substanser (NPS:er) förekomma. Dessa är mindre vanliga idag, och de övertog aldrig positionen för något av de redan exeisterande narkotikasorterna.

Källor:

CAN (2019). Drogutvecklingen i Sverige 2019 – med fokus på narkotika. Rapport nr. 180. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Sundin E, Landberg J & Ramstedt M (2018). Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak – en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017. Rapport nr. 174. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Svaret uppdaterat maj 2020